ZAWIADOMIENIE o XIV sesji Rady Gminy Pcim - 28 stycznia 2020r. godz. 10.00

2020-01-29


                                                                                                                                                                                            Pcim, 17 stycznia 2020 r.
                                                                                              

                                                                    Z A W I A D O M I E N I E
                                                      Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,
                                                    że w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 10.00
                                                            w Urzędzie Gminy Pcim, pok. Nr 17
                                                      odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Pcim.


 

 

 

 

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym przez dotychczasowego najemcę tych samych nieruchomości.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Pcim”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Pcim na lata 2019-2034”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pcim na 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Pcim na 2020 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pcim na rok 2020:
       - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką,
       - odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Pcim,
       - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
       - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką,
       - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pcim.
12.    Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
15.    Zakończenie XIV sesji Rady Gminy Pcim.

                                                                           

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Pcim
                                                                                                           dr Piotr Sadowski

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl