Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pcim - 13 grudnia 2019 roku o godz. 10.00

2020-01-29


Z A W I A D O M I E N I E
Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,
że w dniu 13 grudnia 2019 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Pcim, pok. Nr 17
odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Pcim.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pcim na 2020 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pcim na rok szkolny 2019/2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/116/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na wiązie górskim „Halniak” – pomniku przyrody w miejscowości Pcim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem hali sportowej w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r., Uchwały VII/58/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/241/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Pcim na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
18. Zakończenie XIII sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski

Pcim, 4 grudnia 2019 r.


Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Pcim - klauzula informacyjna


Transmisja Online oraz archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Pcim: https://gminapcim.sesja.pl/


 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl