ZAWIADOMIENIE o XII sesji Rady Gminy Pcim - 15 listopada 2019r. godz. 10.00

2019-11-12


 

                                                             Z A W I A D O M I E N I E

                                            Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,
                                           że w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 10.00
                                                     w Urzędzie Gminy Pcim, pok. Nr 17
                                                odbędzie się XII sesja Rady Gminy Pcim.

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pcim w roku szkolnym 2018/2019.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2020r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pcim z dnia
27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków, trybu i rozliczenia finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pcim.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pcim na lata 2020-2024.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pcimiu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka w roku 2020
pn. „Gminne Becikowe”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej samorządowej jednostki organizacyjnej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2019.
15.    Wolne wnioski i informacje.
16.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
17.    Zakończenie XII sesji Rady Gminy Pcim.

                                                                                                           

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Pcim
                                                                                                                                 dr Piotr Sadowski

 

 

Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Pcim - klauzula informacyjna

Transmisja Online oraz archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Pcim: https://gminapcim.sesja.pl/

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl