ZAWIADOMIENIE o X sesji Rady Gminy Pcim - 20.09.2019 godz.10.00

2019-10-23


 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,
że w dniu 20 września 2019 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Pcim, pok. Nr 17
odbędzie się X sesja Rady Gminy Pcim.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu określającego  wysokość  stawek
i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  i warunki  wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia
21 marca 2011 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Pcim z dnia
23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  
o kandydatach na ławników.
12.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
15.    Zakończenie X sesji Rady Gminy Pcim.

 


                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Pcim
                                                                                                                                                  dr Piotr Sadowski


Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Pcim - klauzula informacyjna


Transmisja Online oraz archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Pcim: https://gminapcim.sesja.pl/


                                                  

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl