Składy obwodowych komisji wyborczych - Gmina Pcim: Sejm i Senat 2019

2019-09-20


Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - Gmina Pcim: Sejm i Senat 2019
- Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - wyciąg dla Gminy Pcim


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Pcim obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:
§ 1
W dniu 18.09.2019. r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pcim odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 8.
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda


- Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Pcim, w pok. nr 6A
- Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2019 r.

Wyznaczono Dyżury!

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Pcim celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniach:  
- 12 września br. (czwartek) w godzinach od 13:30 – 15:30
- 13 września br. (piątek) w godzinach od 7:30 – 15:30


INFORMACJA z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, mogący samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.
Zgłoszenia przyjmowane przez urzędników wyborczych gminy, za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) stale zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2019 r.

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267), zmieniona uchwałą nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Komisarz Wyborczy w Krakowie I
Dagmara Daniec-Cisło

Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Makieła

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl