Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Pcim - 29.07.2019 godz. 10.00

2019-10-21


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,

że w dniu 29 lipca 2019 roku o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy Pcim, pok. Nr 17

odbędzie się IX sesja Rady Gminy Pcim.

 

Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pcim.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pcim prowadzenia zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej – operatu wodnoprawnego przebudowy przepustu 
     w drodze powiatowej K1923 w miejscowości Pcim uwzględniającej odprowadzenie wód opadowych 
     z drogi gminnej Pcim Mała Bania 540601K przez drogę powiatową K1923.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
     na kadencję 2020-2023.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r.
    8. Wolne wnioski i informacje.
    9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
    10. Zakończenie IX sesji Rady Gminy Pcim.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Pcim

                                                                                                              dr Piotr Sadowski

 

Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Pcim - klauzula informacyjna

Transmisja Online oraz archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Pcim: https://gminapcim.sesja.pl/

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl