Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Pcim - 25.06.2019 godz. 9.00

2019-09-16


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,

że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Pcim, pok. Nr 17

odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Pcim.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
    3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Pcim za rok 2018.
    4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pcim.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pcim.
    6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2018 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
    7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Pcim sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.
    8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim sporządzonej na dzień
     31.12.2018 r.
    9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO
     do tego wniosku.
    10. Dyskusja.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2018.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pcim za  rok 2018. 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Pcim na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2019.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy.
    16. Wolne wnioski i informacje.
    17. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
    18. Zakończenie VIII sesji Rady Gminy Pcim.

 

                            Przewodniczący Rady Gminy Pcim

                               dr Piotr Sadowski

Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Pcim - klauzula informacyjna

Transmisja Online oraz archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Pcim: https://gminapcim.sesja.pl/

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl