Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej w 2019 r.

2019-07-22


W 2019 roku po raz kolejny w całej Polsce, w tym także w Gminie Pcim, odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą mogli wybierać swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej dnia 28 lipca 2019 r. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • osoby fizyczne i prawne będących podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Jednocześnie informujemy, że posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Ważne daty:

- do dnia 5 lipca 2019 r. zgłoszenie kandydatów do Rad Powiatowych
- od 17 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. wyłożenie w Urzędach Gmin Spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach

- od 8 lipca 2019 r. do 11 lipca 2019 r. dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów do Rad Powiatowych
- 28 lipca 2019 r. – DZIEŃ WYBORÓW 

 DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2019 R.

 

►Zgłoszenie kandydata (►docx)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx)
►Oświadczenia kandydata (►docx)
►Lista poparcia kandydata (►docx)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx)

 

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej https://mir.krakow.pl/ lub uzyskać w Urzędzie Gminy w Pcimiu, pokój 11, tel.122748050 wew. 18.

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl