ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI III RATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

2019-10-01


   Urząd Gminy Pcim przypomina, że III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 płatna jest do 30 września 2019 r.
W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty III raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), powiększonej o 30% tej opłaty.
Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl