Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pcim na 2019 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2019 rok.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje gminom podstawę do finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań wynikających z tej ustawy pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie ustawa określa, że prowadzenie tych działań należy do tzw. zadań własnych gminy.

W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
 
 Realizacja w/w. zadań,  jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
_______________________________________________________________________________________________________
Wnioski o przyznanie środków finansowych należy sporządzić według wzoru opracowanego przez Urząd Gminy w Pcimiu
(wzory w załącznikach).
Wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu komisji z częstotliwością określoną potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc i przedkładane Wójtowi Gminy Pcim, który zatwierdza kwotę dofinansowania.
 
Dokumenty należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy w Pcimiu, 32-432 Pcim 563  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563.  
 
Wnioski o dofinansowanie składane są w okresie całego roku kalendarzowego. Dofinansowanie zadań będzie realizowane przez Gminę do wysokości środków przeznaczonych corocznie w budżecie na Gminny Program.
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl