KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

2020-01-23


 Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku
od 3 lutego do 30 kwietnia

Objęci są nią  głownie mężczyźni z rocznika 2001.

   Kwalifikacja osób z terenu Gminy Pcim odbędzie się w dniach: 25-26 luty 2020 r. - mężczyźni oraz 10 marzec 2020 r. - kobiety, w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 53. Każdy, kogo czeka kwalifikacja, dostanie imienne wezwanie z datą i miejscem stawienia się na kwalifikację, jednak nie otrzymanie takiego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się na kwalifikacji - rozwieszane są również obwieszczenia na tablicach informacyjnych.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. mogą zostać wezwani:

  • 19-letni mężczyźni;
  • 20-24-letni mężczyźni, którzy jeszcze nie stawili się do kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej;
  • mężczyźni i kobiety, w stosunku do których w latach 2018-19 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria B) na okres upływający przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.;
  • mężczyźni i kobiety, posiadający orzeczoną niezdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria B), jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, pod warunkiem, że wnioskują o zmianę kategorii;
  • ochotnicy obojga płci w wieku 18-24 lata;
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, które z racji posiadanego wykształcenie lub kierunków studiów są niezbędne dla potrzeba gromadzenia rezerw osobowych:
    • które w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego;
    • które kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to seria badań i testów mających na celu ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej. Przeprowadzana jest przez komisje wojskowe w każdym powiecie. Podczas niej oceniane są zarówno warunki fizyczne jak i psychiczne młodych osób.

Warto wiedzieć, że kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl