Do sukcesów przez szkolenia zagraniczne

2018-07-16


W dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości, postępu techniki, dziecko potrzebuje dobrego nauczyciela, który musi być przygotowany do nowych wyzwań. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu postawiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli finansowane w ramach funduszy unijnych. Zakończyła  się właśnie realizacja projektu  dofinansowanego w 100% z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS +, w ramach którego  przyznano szkole kwotę 134 000 zł.  Jest to drugi z trzech projektów opracowanych przez placówkę , których realizację w całości sfinansowała Unia Europejska.

Głównym celem projektu pod nazwą "W europejskim edukacyjnym kręgu"  było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, poznania nowych, atrakcyjnych metod pracy z uczniem, wymiana doświadczeń z zagranicznymi koleżankami i kolegami po fachu, doskonalenie językowe, a także poznanie kultur i specyfiki krajów, w których odbywały sie mobilności.   Celem projektu było też stworzenie sieci  kontaktów z nauczycielami i ich uczniami pochodzącymi z krajów europejskich i Turcji, które w przyszłości mają zaowocować  wymianą młodzieży. O środki na tego rodzaju wyjazdy szkoła chce aplikować w przyszłym roku szkolnym w ramach programu ERASMUS+ .
Szkolenia zagraniczne prowadzone były przez uznane firmy edukacyjne na Malcie (doskonalenie posługiwania się językiem angielskim), w Irlandii (szkolenie metodyczno-dydaktyczne oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe),  we Włoszech i Turcji (szkolenia z zakresu tworzenia treści multimedianych, programowanie z wykorzystaniem języka angielskiego, metody uczenia się na odległość).

O powodzeniu realizacji projektu i zasadności korzystania z programu POWER i ERASMUS+ świadczą jego rezultaty w postaci nowych kompetencji i , jakie uzyskali uczniowie dzięki wdrożonym przez nauczycieli atrakcyjnym  metodom i rozwiązaniom.  Pocieszającym jest również wzrost motywacji do nauki.

Uczniowie i nauczyciele współpracują  w ramach Programu eTwinning z międzynarodową siecią szkół realizując różne projekty np. "The magic of Christmas Time". Opracowano innowację pedagogiczną z zastosowaniem metody CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe) zaczerpniętą z doświadczeń edukacyjnych  Irlandii.  Uczniowie korzystają z powodzeniem z platform cyfrowych: "Padlet", "Cyfrowobezpieczni",Oxford, Matlandia.    Dobrze przygotowani nauczyciele sprawili, że wykorzystywanie tablic interaktywnych i innych mobilnych narzędzi weszło na stałe w praktykę szkolną.  Podczas  zajęć dzieci tworzą quizy, prezentacje, realizują filmiki, tworzą książeczki elektroniczne,  autorskie projekty w programie Kahoot i Quizlet. Biorą udział w różnych konkursach internetowych np. "Jestem Smart', "Wybieramy najlepsze aplikacje" itp. Dużym zainteresowaniem  cieszą się gminne konkursy: matematyczny i języka angielskiego "Master of English" organizowane przez szkołę, podczas których wykorzystuje się  z powodzeniem technologię informacyjno-komunikacyjną. Dzieci są także współtwórcami projektu  "Wkręceni w matematykę", "Uniwersytet aktywnych umysłów"  oraz "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni".
Niewątpliwą wartością dodaną mobilności nauczycielskich było poznanie ludzi różnych kultur, specyfiki ich tradycji, zwyczajów, sztuki, zabytków i lokalnej kuchni. Ciągły kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach przełamał u nauczycieli barierę mówienia i inspirował do rozwijania umiejętności językowych.

Warto korzystać ze środków unijnych Programu ERASMUS+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem  na szkolenia, gdyż jak pisze Jean Thomas "Jest dobrym nauczycielem, kto przez całą swoją karierę bezustannie sie doskonali, kto podnosi kwalifikacje i rozwija uzdolnienia wzbogacając talent swój i swojego ucznia".

Barbara Polańska
dyrektor szkoły

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl