Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pcim - 28 maja 2018 roku o godz. 10.00

2018-05-28


Z A W I A D O M I E N I E
Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,
że w dniu  28 maja 2018 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17
odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Pcim.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Pcim.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
4. Analiza bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Pcim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebuni celem realizacji zadania zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających osobom tego pozbawionym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Pcim od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządcy dróg krajowych, prowadzenia zadania publicznego dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji w zakresie przebudowy skrzyżowania na rondo łącznic węzła drogowego Pcim w ciągu drogi krajowej nr S7 pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na S7 w miejscowości Pcim – przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w rejonie węzła „Pcim” na rondo 6 wlotowe”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2018 – Nr XL/240/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/241/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
11. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
14. Zakończenie XLIV sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Pcim, 23 maja 2018 r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl