Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: organizacja wypoczynku, kultura, pomoc osobom niepełnosprawnym

2018-04-03


Zarządzenie Nr 31/2018
Wójta Gminy Pcim
z dnia 03 kwietnia 2018 roku

SA.524.1.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 t.j. z późn. zm.) wykonując Uchwałę Rady Gminy Pcim Nr XXXVII/213/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§1
1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
2) działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury;
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanych zadań wynosi łącznie 51000,00 złotych
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
3. Realizacja zadań objętych ofertami ma odbywać się w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.
4. Termin i miejsce składania ofert: od 03.04.2018 r. do 24.04.2018 r. do godz. 10:00, na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Ofert - Pożytek Publiczny - nie otwierać do 24.04.2018 r. do godz. 10:15”.
5. Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Informacja o kryteriach i zasadach oceny wniosków konkursowych zawarta jest w uchwale Rady Gminy Pcim Nr XXXVII/213/2017 z dnia 30 października 2017 roku.
7. Osoba do kontaktu: Grzegorz Bielecki, e-mail: bip [at] pcim.pl, tel. 12 274 80 50 wew. 21

§2
1. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: dwóch pracowników Urzędu, przedstawiciel Rady Gminy Pcim oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie. Komisja obraduje 24.04.2018 r. od godz. 10:15. w budynku Urzędu Gminy Pcim.
2. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe i Radę odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP do 20.04.2018 r.

§3
Informacja o zrealizowanych przez Samorząd Gminy Pcim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Rok

Łączna kwota w zł.

Organizacje pozarządowe

Podmioty art. 3 ust. 3

Jednostki organizacyjne

2016

44000,00

44000,00

0,00

0,00

2017

44000,00

44000,00

0,00

0,00

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk

Załączniki do pobrania <kliknij>

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl