Z A W I A D O M I E N I E - 14 marca 2018 r. odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Pcim

2018-03-22


Z A W I A D O M I E N I E  Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu  14 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu – Strażnica OSP Pcim odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Pcim.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Pcim.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Pcim w 2017 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/307/2014 Rady Gminy Pcim z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pcim na lata 2014-2018”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pcim do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pcim na 2019 rok.
10. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
13. Zakończenie XLII sesji Rady Gminy Pcim.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
 
Pcim, 6 marca 2018 r.
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl