Plebiscyt DAMA Z KULTURĄ

2018-02-27


Regulamin Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim za rok 2017

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą Pcim 563,  32-432 Pcim.

Honorowy Patronat Plebiscytu Dama z Kulturą  -  Wójt Gminy Pcim.

 

§ 2

Plebiscyt ma na celu docenienie, uhonorowanie najbardziej zaangażowanych i najaktywniejszych kobiet w działalności i pracy na rzecz kultury lokalnego środowiska w roku 2017.

 

Przebieg Plebiscytu

§ 3

 1. Plebiscyt trwa od 26.02.2018 do 11.03 2018 r.
 1. Plebiscyt będzie przebiegał dwuetapowo.
 2. W pierwszym etapie Organizator przyjmuje zgłoszenia Kandydatek na podstawie wypełnionego kuponu plebiscytu (załącznik nr 1).
 3. Zgłoszona Kandydatka musi wyrazić zgodę na udział w Plebiscycie.
 4. W drugim etapie Plebiscytu powołana Kapituła Plebiscytu wyłoni, na podstawie analizy treści zawartych w zebranych kuponach, laureatkę Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim.

 

Zgłoszenia do Plebiscytu

§ 4

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwać będzie Kapituła Plebiscytu wraz z Organizatorem.
 2. Wyniki Plebiscytu zostaną udokumentowane protokołem sporządzonym przez powołaną do tego celu Kapitułę Plebiscytu. Protokół powinien zawierać:
  1. Liczbę nadesłanych nominacji (kuponów);
  2. Uzasadnienie wyboru kandydatki plebiscytu;
  3. Podpisy członków Komisji Plebiscytu.

 

Etap I

§ 5

1. Zgłoszone do udziału w Plebiscycie mogą zostać pełnoletnie mieszkanki Gminy Pcim.

2. Zgłoszenia na Plebiscyt Dama z Kulturą Gminy Pcim dokonują pełnoletni mieszkańcy Gminy Pcim.

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie kuponu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Warunkiem koniecznym umieszczenia Kandydatki na liście Kandydatów Nominowanych jest złożenie przez nią pisemnego Oświadczenia Kandydatki  Nominowanej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, poprzez  dołączenie go do kuponu.

4. Kupony ze zgłoszeniami należy składać wraz z uzupełnionym pisemnym Oświadczeniem Kandydatki do biura Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, pod adresem Pcim 1195, 32-432 Pcim (Strażnica OSP Pcim, II piętro) do  8 marca 2018 roku.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Kandydatury do Plebiscytu jest złożenie uzupełnionego kuponu oraz Oświadczenia Kandydatki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnego zweryfikowania zgodności z regulaminem nadesłanych zgłoszeń.

7. Lista osób nominowanych do Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim będzie dostępna na plakatach, stronie internetowej www.kliszczacy.pl 

 

Etap II

§ 6

1. Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora będzie składać się z osób niezależnych.

2. Kapituła Plebiscytu tylko i wyłącznie na podstawie kuponów zgłoszeniowych będzie wyłaniać Laureatkę, tj. osobę, która uzyska tytuł Damy z kulturą Gminy Pcim za rok 2017, dlatego bardzo ważne jest dokładne i szczegółowe opisanie Kandydatki.

3. Protokół sporządzony zostanie przez Kapitułę Plebiscytu.

 

 

Ogłoszenie wyników

§ 5

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 11 marca 2018 roku.

Informacja o wynikach ukaże się na stronie internetowej Organizatora www.kliszczacy.pl

Nagrody i upominki

§ 6

Laureatka Plebiscytu otrzymuje nagrodę rzeczową.

 

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez osoby zgłaszające Kandydatki do Plebiscytu będą przetwarzane i administrowane przez Organizatora jedynie w celu wyłonienia laureatki Plebiscytu.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z plebiscytem jest Organizator.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl