XXXIX sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się 8 grudnia 2017 roku

2017-12-04


Z A W I A D O M I E N I E  Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu  8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Pcim

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Pcim.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2017 – Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2016 r.
8. Informacja na temat realizacji inwestycji budowa boiska sportowego w Stróży Górnej.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
12. Zakończenie XXXIX sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Pcim, 4 grudnia 2017 r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl