Czystość i Porządek


Od listopada 2019r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 19,00 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 38,00 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
Od stycznia 2020r.opłata dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:
- 160,00 zł/rocznie/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

Od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowy numer konta bankowego Gminy Pcim do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień o odbiorze śmieci dzięki SISMS
- System Informacji dla mieszkańców Gminy Pcim
Zarejestruj się już dziś i wybierz formę otrzymywania komunikatów << kliknij >>


1. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM
W OKRESIE  XI.2019 - XII.2020 ROKU

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82
tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl

L.P. ROK 2019 2020
MIEJSCOWOŚĆ M I E S I Ą C
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Trzebunia
Stróża - od granicy Myślenic
- od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia- do roli Siódmowo
4 2 2 7 6 10 11, 22 5, 19 6, 20 7, 21 11 9 6 4
2. Stróża - od granicy Myślenic - od roli Mała Gromada, Zarębki
do granicy Pcimia- do roli Słowikówka
5 3 3 10 9 14 12, 25 6, 22 7, 21 10, 24 14 12 7 7
3. Pcim - Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki 6 4 7 11 10 15 13, 26 8, 23 8, 22 11, 25 15 13 7 8
4. Pcim Sucha, Działy 7 5 8 12 11 16 14, 27 9, 24 9, 23 12, 26 16 14 9 9
5. Pcim - Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka 8 6 9 13 12 17 15, 28 10, 25 10, 24 13, 27 17 15 10 10

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI (zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inna niepotrzebna elektronika) – planowany termin zbiórki: kwiecień 2020 r. (zgłoszenia przyjmowane do dnia 16 marca 2020 r.).  Nr telefonu do zgłaszania  odbioru elektrośmieci: (12) 274 80 50 wew. 19  pon. 7.30 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (niepochodzące z działalności gospodarczej), ODPADY PROBLEMATYCZNE, ODPADY Z REMONTÓW (prowadzonych we własnym zakresie, do 200 kg) odbierane będą raz w roku bezpośrednio z terenu nieruchomości, po wcześniejszym zgłoszeniu do firmy świadczącej usługi odbioru odpadów.
Planowany termin odbioru ww. odpadów: maj (zgłoszenia przyjmowane w dniach 13 – 24 kwietnia 2020 r.), lipiec (zgłoszenia przyjmowane w dniach 15 – 26 czerwiec 2020 r.), wrzesień (zgłoszenia przyjmowane w dniach 17 - 28 sierpień 2020 r.). Nr telefonu do zgłaszania odbioru ww. odpadów: (12) 39 65 688 pon. – pt. 7.00 – 15.00, e-mail: odbiory@skladowisko.com.pl.

Terminy uiszczania opłat: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada


2. Sposób segregacji odpadów komunalnych


3. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Pcim
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, Fax. 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl


4. Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Pcim

Rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2017 MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice Kompostownia Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice -

 


 

5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Pcim

________________________________________

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 32,74% (poziom wymagany – co najmniej 20%).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017r., - 100% (poziom wymagany – co najmniej 45%).


6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.,
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@składowisko.com.pl


7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajduje się w dziale "Pliki do pobrania"


8. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

>> Zapoznaj się z wykazem >>kliknij<<

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl