Przebieg konsultacji - Roczny Program Współpracy Gminy Pcim na 2018 r.

2017-10-12


Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 5 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Pcim w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu konsultacji w trybie, wynikającym z Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 26 września 2013 r.
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzone były w terminie od 21 września 2017 r. do 05 października 2017r. w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji elektronicznej lub papierowej kierowanej na adres e-mail: info [at] pcim.pl, pocztą, osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563 lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Z możliwości składania wniosków-opinii w wyznaczonym do tego czasie, nie skorzystała żadna organizacja.

Należy podkreślić, że przygotowany projekt uchwały na 2018r. w szczególności co do priorytetów realizacji zadań publicznych uwzględnia postulaty organizacji kierowane do Urzędu Gminy Pcim w trakcie współpracy w bieżącym roku.

Konsultacje zakończyły się pozostawieniem programu w proponowanej postaci.


Zarządzenie Nr 159/2017
Wójta Gminy Pcim
z dnia 21.09.2017 r.

SA. 520.8.2017

w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) § 4 Uchwały nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 j.t. z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2018 r.

§ 2.
1. Konsultacje o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji elektronicznej lub papierowej przyjmowanych od 21.09.2017 r.
2. Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 05.10.2017 r.

§ 3.
1. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
2. Opinie należy kierować na adres:
- E-mail: bip [at] pcim.pl,
- Pocztą, osobiście: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563 - decyduje data wpływu
do Urzędu Gminy Pcim
- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /120904/skrytka lub /120904/SkrytkaESP
3. Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl