ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU HALI SPORTOWEJ W STRÓŻY OD 1 SIERPNIA 2020 r.

2020-07-29


ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W STRÓŻY

Obowiązujące od 1 sierpnia 2020r. do odwołania

na obiekcie hali sportowej jednocześnie może przebywać maksymalnie do 250 uczestników danego wydarzenia sportowego w tym publiczność

publiczność obowiązuje zachowanie odległości - 1,5 m jednocześnie przy zajęciu nie więcej niż 50% miejsc przewidzianych na widowni 

 


 Wytyczne dla DRUŻYN posiadających STAŁE UMOWY ROCZNE

 1. Wstęp na halę możliwy jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu u administratora obiektu ( GOKiS w Pcimiu ) w sposób: mailowy – gokpcim@op.pl lub telefoniczny 12 2748039, zgłoszenie powinno zawierać informację o planowanej ilości zajęć treningowych, osobie odpowiedzialnej za daną grupę oraz planowanej ilości uczestników zajęć
 2. Administrator ustala grafik zajęć zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami. Wcześniej przyjęte harmonogramy ( dotyczy godzin podnajmu ) tracą ważność.
 3. Na hali przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, trenerzy oraz publiczność zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami określonymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

Wytyczne dla DRUŻYN nie posiadających UMÓW

 1. Wstęp na halę możliwy jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu u administratora obiektu (GOKiS w Pcimiu) w sposób: mailowy – gokpcim@op.pl lub telefoniczny 12 2748039 zgłoszenie powinno zawierać informację o planowanej ilości zajęć treningowych, osobie odpowiedzialnej za daną grupę oraz planowanej ilości uczestników zajęć
 2. Administrator informuje o możliwości korzystania z obiektu i ustala grafik zajęć zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami. Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest do podpisania umowy.  
 3. Na hali przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, trenerzy oraz publiczność zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami określonymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

 

PODANE LIMITY MUSZĄ BYĆ BEZWZLĘDNIE PRZESTRZEGANE!
 

 Grupy wchodzą na teren hali maks. 5 min przed planowanymi zajęciami. Nie ma możliwości  wcześniejszego wejścia i czekania na zajęcia.

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • hala udostępniona zostaje w celach treningowych z możliwością rozgrywania meczy i sparingów pod warunkiem zachowania określonej ilości uczestników stosownie do  aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • obowiązuje zachowanie dystansu społecznego - zasada 1,5-metrowej odległości między ćwiczącymi
 • przy wejściu na obiekt oraz podczas poruszania się wewnątrz obiektu  obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy (podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • dopuszcza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego jednakże przy zachowaniu odpowiedniego dystansu, dezynfekowania rąk oraz obowiązku zasłaniania twarzy,
 • przy wejściu na obiekt  i wyjściu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,
 • obowiązuje korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
 • nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego,
 • po każdych zajęciach obowiązuje 15-minutowa przerwa techniczna ( zmiana drużyny, dezynfekcja ),
 • wszelki wniesiony na obiekt sprzęt, akcesoria oraz jakiekolwiek rzeczy osobiste etc. powinny być zabrane w momencie opuszczania obiektu / administrator obiektu nie odpowiada za pozostawiony sprzęt,
 • korzystający zobowiązani są do respektowania poleceń obsługi obiektu,
 • administrator obiektu nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz inne zdarzenia losowe, uczestnicy wchodzą na obiekt na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń,
 • na obiekcie obowiązuje dotychczasowy regulamin ogólny Hali Sportowej w Stróży;
 • drużyny dezynfekują sprzęt oraz pozostałe akcesoria we własnym zakresie przy zastosowaniu dostępnych środków dezynfekujących,
 • za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę,
 • podnajmujący/biorący w użyczenie pomieszczenia obiektu hali sportowej w celach organizacyjnych wydarzenie sportowe/mecz/rozgrywki/sparing przed przystąpieniem do wynajmu/użyczenia zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia trenera/koordynatora/opiekuna grupy
 • najemca/biorący w użyczenie jako organizator wydarzenia sportowego odpowiada za bezpieczeństwo oraz zachowanie określonych zasad bezpieczeństwa wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym przede wszystkim wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19
 • najemca/biorący w użyczenie jako organizator poszczególnych wydarzeń sportowych/meczy/rozgrywek zobowiązuje się do zachowania czystości oraz usunięcia z obiektu jak i z terenu wokół niego wszelkiego rodzaju nieczystości stałych jak i płynnych tj. śmieci, puszek, butelek, rzeczy osobistych, akcesoriów etc. po zakończonym korzystaniu z użyczonych pomieszczeń oraz zdezynfekowania pomieszczeń przy użyciu dostępnych własnych środków dezynfekujących.
 • grupy wchodzą na teren hali maks. 5 min przed planowanymi zajęciami. Nie ma możliwości  wcześniejszego wejścia i czekania na zajęcia.
 • nieprzestrzegania powyższych zasad będzie zgłaszane do organów porządkowych oraz skutkuje usunięciem drużyny z obiektu z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy najmu bądż użyczenia

Administrator nie udostępnia sprzętu treningowego (piłki, sprzęt lekkoatletyczny itp.).

Drużyny dezynfekują sprzęt we własnym zakresie przy zastosowaniu dostępnych środków dezynfekujących
 

Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę.

Nieprzestrzeganie  powyższych zasad będzie skutkowało zamknięciem całego obiektu do odwołania !

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl