Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Pcim - 16 lipca

2020-07-21


 

Pcim, 6 lipca 2020 r.

I N F O R M A C J A

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje,

że w dniu  16 lipca 2020 roku o godz. 10.00

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pcimiu

(sala nr 1 w budynku byłego gimnazjum)

odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Pcim.

 

Porządek obrad:

 

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
    3. Informacja na temat szkód powodziowych na terenie Gminy Pcim.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pcim na rok szkolny 2020/2021.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali komunalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.
    6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Pcim.
    7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pcim.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pcim.
    9. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego sprawozdania.
    10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Pcim sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
    11. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim sporządzonej na dzień 31.12.2019 r.
    12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
     wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego wniosku.
    13. Dyskusja nad sprawozdaniem.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2019.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2019.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2020.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 28 stycznia 2020 r.
    18. Wolne wnioski i informacje.
    19. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.
    20. Zakończenie XVII sesji Rady Gminy Pcim.

 

                 Przewodniczący Rady Gminy Pcim

                                 dr Piotr Sadowski


 

Udział mieszkańców w debacie nad raportem

1. Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

2. W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Pcim czyli osoby, których aktywność życiowa faktycznie koncentruje się na obszarze gminy Pcim. Nie jest przy tym konieczne, by osoba, która chce zabrać głos w debacie, była zameldowana w gminie Pcim. Musi natomiast być mieszkańcem gminy.

3. Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy regulują zapisy art. 28aa ust. 6–8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym.

4. Mieszkaniec gminy Pcim, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Pcim.

5. Zgłoszenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Pcim najpóźniej w dniu (15 lipca 2020 r. do godz. 15:30) poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi: 15.

Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów dotyczących zgłoszenia. Należy jednak przyjąć, że powinno z niego wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osoby do udziału w debacie nad raportem, opatrzone jej własnoręcznym czytelnym podpisem.

Piotr Hajduk
Wójt Gminy Pcim

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl