Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r.- Upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz bazy sportowej i turystycznej (runda jesienna sezonu piłkarskiego 2020/2021)

2020-06-26


  SA.524.3.2020                                               

 

Zarządzenie Nr 60/2020
  Wójta Gminy Pcim

z dnia 26 czerwca 2020  roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn. zm.), Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Pcim


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH:

I. Rodzaj zadania, adresaci konkursu:
Upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz rozwój bazy sportowej i turystycznej (runda jesienna sezonu piłkarskiego 2020/2021)
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Pcim, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których statutowa działalność jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w ogłaszanym konkursie
1.    Na realizację projektu gmina Pcim przeznaczy kwotę 108000,00 złotych (słownie: sto osiem tysięcy 00/100 złotych)
2.    Wypłata dotacji przyznanej z budżetu Gminy Pcim stanowi przekazanie beneficjentowi po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.
3.    Wypłata dotacji nastąpi z góry na poczet kosztów projektu poniesionych od 21.07.2020r. do 31.12.2020r.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w
ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)
2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Preferowany jest udział środków finansowych własnych oferenta lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków (zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.
6. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich dokonuje uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, przy zachowaniu podstawowych celów merytorycznych zadania oraz jeśli występuje deklarowaną kwotę środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł. Uzgodnienia przyjmują formę załącznika do umowy tj. zaktualizowanego harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania publicznego.
7. Korektę oferty tj. zaktualizowany opis, zaktualizowany harmonogram kosztorys realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania : 21 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
Warunki realizacji zadania publicznego
1. Decyzja Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa  ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)
3. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
a) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, ofert złożonych w ramach konkursu, stanowiących załącznik do zawartych umów. Dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, finansowanych
z dotacji do 20% wartości przyznanej dotacji, uznaje się za dopuszczalne i zgodne z umową - nie wymaga aneksu.

V. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca  2020 r. o godzinie 10.00. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie,
z adnotacją „Konkurs ofert - nie otwierać do 16.07.2020 r. do godz. 10:00” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pcim - osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim. Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy Pcim.

VI) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie jak wyżej.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą odrzucone.
3. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta, następnie propozycje są przedstawiane Wójtowi Gminy Pcim.
4. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: dwóch pracowników Urzędu, przedstawiciel Rady Gminy Pcim oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie.
5. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe i Radę odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert .
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:
Kryterium    Max liczb. punktów
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową    5
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego    5
Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie    5
Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania    5
Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków    10
Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków    5
Łączna maksymalna liczba punktów    35

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.
1) Oferty które otrzymały ocenę poniżej 15 pkt - nie podlegają dofinansowaniu.
2) Oferty które otrzymały 15-20 pkt - otrzymują zmniejszoną dotację.
3) Oferty które otrzymały powyżej 20 pkt - otrzymują dotację w pełnej wysokości.
7. Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Pcim w terminie do 19 lipca 2020 r. w formie ogłoszenia.
8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Pcim, Pcim 563, na stronie BIP Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim/ a także na stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.


1) upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz rozwój bazy sportowej i turystycznej

Rok    Łączna kwota w zł.    Organizacje pozarządowe    Podmioty art. 3 ust. 3
2018    92000,00                    92000,00                          0,00
2019    201 000,00                201 000,00                         0,00

 

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Piotr Hajduk
Wójt Gminy

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl