Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2020-06-23


Wójt Gminy Pcim - Gminny Komisarz Spisowy w gminie Pcim ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Pcim. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać poniższe wymagania:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Pcim,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

2. Postępowanie - kandydat na rachmistrza terenowego:
1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego (w przypadku tej samej liczby punktów, którą kandydaci uzyskają w teście po szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
3) Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - RODO (zał. 3).

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty (adres do doręczeń: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563.), osobiście w godzinach pracy urzędu gminy, w kopercie z napisem „Nabór na kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” lub za pośrednictwem ePUAP: „/120904/skrytka” (dokumenty podpisane Profilem Zaufanym) w terminie od dnia 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Pcim.

8. Dodatkowe informacji w sprawie naboru udzielane są pod nr telefonu 12 2748050 w. 18 lub w Urzędzie Gminy Pcim pok. 11

 

Piotr Hajduk
Wójt Gminy Pcim - Gminny Komisarz Spisowy w gminie Pcim

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl