OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2020-05-20


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu
 zatrudni  
 PRACOWNIKA SOCJALNEGO – umowa na czas nieokreślony
 
I. Wymagania
- posiadanie dyplomu ukończenia jednej ze szkół: kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 - posiadanie obywatelstwa polskiego
 - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie,
 - nieposzlakowana opinia,
 - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 - znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, znajomość kodeksu
   postępowania administracyjnego
 - preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego
 - umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność,
 II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
•    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
•    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
•    świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,
•    współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
•    opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym,
•    wydawanie decyzji administracyjnych,
•    realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia
•    Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
•    Klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
•    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
•    Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

IV. Warunki pracy
•    Umowa o pracę na cały etat, na czas nieokreślony,
•     praca od poniedziałku do piątku .
•    Miejsce wykonywania pracy: Pcim.
•    
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Socjalny w terminie do dnia 01.06.2020r. w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu w godzinach: - poniedziałek od 7.30 do 17.00 - od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu, 32-432 Pcim 563. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu 563.
VI. Pozostałe informacje:
1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru. 2. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
3. Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Załączniki znajdują się  w sekcji " pliki do pobrania "

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl