Konsultacje - wyłożenie do wglądu POŚ Gminy Pcim na lata 2019-2024


Obwieszczenie
Wójta Gminy Pcim

z dnia 30.03.2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2019 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025 - 2028"

GKiI.611.1.2019

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), informuję o dokonaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2019 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025 - 2028".

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych
do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Termin, w którym można zapoznać się z dokumentacją programu: 30.03.2020 r. - 20.04.2020 r.

Możliwość zapoznania się z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2019 - 2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025 - 2028" istnieje poprzez jego wyłożenie/zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim (zakładka: konsultacje projektów -> 2020);
2)    na Oficjalnej stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/ (zakładka: ochrona środowiska -> konsultacje).
Ze względu na ogłoszony stan epidemii spowodowany rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, wywołanej tzw. Koronawirusem, zrezygnowano z wyłożenia Programu do wglądu bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pcim.

Uwagi i wnioski należy przesyłać w terminie od 30.03.2020 r. do 20.04.2020 r.:
1) w formie pisemnej-pocztą, na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim;
2) ustnie/telefonicznie, tel.: 12 27 48 050 wew. 19;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-mail: info@pcim.pl oraz ePUAP - /120904/skrytka lub /120904/SkrytkaESP
- wraz z dopiskiem: „Uwagi do POŚ Gminy Pcim”.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pcim.


Piotr Hajduk
Wójt Gminy Pcim

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl