STOP HEJT - KONKURS FOTOGRAFICZNY

2020-02-24


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „STOP HEJT”

organizowanego przez GOKiS Pcim

§1

Organizatorzy konkursu

 

     1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

 

§2

Cele konkursu

 

  1. Uwrażliwienie dzieci i młodzież na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi.
  2. Uświadamianie wśród młodzieży  poczucia wartości jednostki i szacunku dla odmiennych poglądów oraz empatii z osobami które są ofiarami różnego rodzaju ataków, mających podłoże w braku tolerancji.
  3. Ukazywanie właściwego, kulturalnego sposobu wyrażania swojego zdania, konstruktywnej krytyki, kultury słowa i dyskusji.
  4. Propagowanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

 

                                                      §3

                                                        Uczestnicy konkursu

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów VI, VII i VIII klas Szkół Podstawowych na terenie Gminy Pcim.

                                                        §4

                                  Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.( forma fotografii dowolna, dopuszczalne edytowanie w photoshopie)

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.

4. Liczba uczestników chcących wziąć udział w konkursie NIEOGRANICZONA

5.WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE JEST WYPEŁNIENIE I PODPISANIE KARTY ZGŁOSZENIA – zał. nr 1 (wypełnia nauczyciel zgłaszający) WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI – zał. nr.2 (wypełnia rodzic), WYSŁANIE POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB DOSTARCZENIE  OSOBIŚCIE NA ADRES Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Pcim 563, 32-432 Pcim ( OSP Pcim, II piętro) z dopiskiem na kopercie „STOP HEJT” do dnia 10 III 2020 r.

 

 

 

 

§5

Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna

2. Fotografie nie mogą zawierać obraźliwych treści ani obrazów

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 

 

         § 6

Termin i miejsce składania prac

 

1.Fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres  gokpcim [at] op.pl z tytułem wiadomości KONKURS STOP HEJT do 10 III 2020 r.

2. Fotografie należy opisać IMIENIEM NAZWISKIEM, KLASĄ, SZKOŁĄ ORAZ OPATRZYĆ TYTUŁEM.

3. Fotografie należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 10 III 2020 r.

 

 

                                                           §7

             Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Wręczenie nagród nastąpi 19 III 2020 r. podczas koncertu, wystawy i warsztatów STOP HEJT

 

 

  §8

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl