DAMA Z KULTURĄ - zapraszamy do zgłaszania kandydatek!

2020-02-21


                                                                                      DAMA Z KULTURĄ

NAGRODA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

W DZIEDZINIE KULTURY ZA ROK 2019

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą Pcim 563,  32-432 Pcim.

Honorowy Patronat Plebiscytu Dama z Kulturą  -  Wójt Gminy Pcim.

 § 2

Plebiscyt ma na celu docenienie, uhonorowanie najbardziej zaangażowanej i najaktywniejszej kobiety w działalności i pracy na rzecz kultury lokalnego środowiska w roku poprzedzającym. Jak i docenienie wszelkich działań we współpracy z GOKiS Pcim.

 Przebieg Plebiscytu

 1. Plebiscyt trwa od 10.02.2020 do 02.03.2020 r.
 2. Plebiscyt będzie przebiegał dwuetapowo.
 3. W pierwszym etapie Organizator przyjmuje zgłoszenia Kandydatek na podstawie wypełnionego kuponu plebiscytu (załącznik nr 1).
 4. Zgłoszona Kandydatka musi wyrazić zgodę na udział w Plebiscycie.
 5. W drugim etapie Plebiscytu powołana Kapituła Plebiscytu wyłoni, na podstawie analizy treści zawartych w zebranych kuponach, laureatkę Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim.

Zgłoszenia do Plebiscytu

§ 4

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwać będzie Kapituła Plebiscytu wraz z Organizatorem.
 2. Wyniki Plebiscytu zostaną udokumentowane protokołem sporządzonym przez powołaną do tego celu Kapitułę Plebiscytu. Protokół powinien zawierać:
  1. Liczbę nadesłanych nominacji (kuponów);
  2. Uzasadnienie wyboru kandydatki plebiscytu;
  3. Podpisy członków Komisji Plebiscytu

Etap I

§ 5

1. Zgłoszone do udziału w Plebiscycie mogą zostać pełnoletnie mieszkanki Gminy Pcim.

2. Zgłoszenia na Plebiscyt Dama z Kulturą Gminy Pcim dokonują pełnoletni mieszkańcy Gminy Pcim.

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie kuponu stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

Warunkiem koniecznym umieszczenia Kandydatki na liście Kandydatów Nominowanych jest złożenie przez nią pisemnego Oświadczenia Kandydatki  Nominowanej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, poprzez  dołączenie go do kuponu.

4. Kupony ze zgłoszeniami należy składać wraz z uzupełnionym pisemnym Oświadczeniem Kandydatki do biura Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, pod adresem Pcim 1195, 32-432 Pcim (Strażnica OSP Pcim, II piętro) do 02.03 2020 r.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Kandydatury do Plebiscytu jest złożenie uzupełnionego kuponu oraz Oświadczenia Kandydatki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnego zweryfikowania zgodności z regulaminem nadesłanych zgłoszeń.

7. Lista osób nominowanych do Plebiscytu Dama z Kulturą Gminy Pcim będzie dostępna na plakatach, stronie internetowej www.kliszczacy.pl 

 Etap II

§ 6

1. Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora będzie składać się z   

   osób niezależnych.

2. Kapituła Plebiscytu tylko i wyłącznie na podstawie kuponów zgłoszeniowych będzie wyłaniać Laureatkę, tj. osobę, która uzyska tytuł Damy z Kulturą Gminy Pcim za rok 2019, dlatego bardzo ważne jest dokładne i szczegółowe opisanie Kandydatki.

3. Protokół sporządzony zostanie przez Kapitułę Plebiscytu.

 

 Ogłoszenie wyników

§ 5

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród plebiscytu odbędzie się w marcu b.r podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet

Informacja o wynikach ukaże się na stronie internetowej Organizatora www.kliszczacy.pl

Nagrody i upominki

§ 6

Laureatka Plebiscytu otrzymuje nagrodę pieniężną i rzeczową.

 

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez osoby zgłaszające Kandydatki do Plebiscytu będą przetwarzane i administrowane przez Organizatora jedynie w celu wyłonienia laureatki Plebiscytu.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z plebiscytem jest Organizator.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl