Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Zrealizowane przedsięwzięcia
Nazwa zadania: „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Pcim”  
Program: Małopolskie Regionalny Program Operacyjny;
Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat A - Odnowa centrów wsi
Wartość zadania: 1 440 738,89 zł
Dofinansowanie: 1 008 517,22 zł
Termin realizacji: maj 2009 - grudzień 2009
Zadanie polegało na kompleksowym i spójnym zagospodarowaniu centrum Gminy Pcim. Centrum miejscowości otrzymało estetyczny charakter, dzięki kompleksowemu zagospodarowaniu i odnowie. Centralnym punktem miejscowości stał się taras widokowo - wypoczynkowy wyposażony w nowe ławki i latarnie. Tuż obok usytuowano kamienną fontannę. Teren przy ośrodku zdrowia zyskał odświeżony wygląd poprzez wybudowanie nowego, powiększonego placu, ustawieniu ławek parkowych. Wybudowano nowe, wybrukowane kostką ciągi komunikacyjne dla pieszych, umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się między poszczególnymi częściami miejscowości. Wybrukowano już istniejące miejsca parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej, ustawiono oświetlenie, dopasowane stylem do elementów małej architektury, wzdłuż ciągów komunikacyjnych i ważnych punktów w miejscowości. Uporządkowano koryto potoku wykładając go kamieniem do poziomu jednego metra ponad lustro wody.

Nazwa zadania: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi.
Wartość zadania: 532 705,48 zł
Dofinansowanie: 314 735,00 zł.
Termin realizacji: wrzesień 2009 - czerwiec 2010
W ramach projektu powstało boisko sportowe z trybunami, parkingiem oraz placem manewrowym. Powstała infrastruktura sportowa przyczyniła się do poprawy dostępności bazy sportowej w Gminie Pcim a przede wszystkim jej celem jest promowanie zdrowego stylu życia.

Nazwa zadania: „Budowa Kompleksu sportowego w miejscowości Trzebunia” Moje boisko-Orlik 2012”
Inwestycja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wartość zadania: 1 350 000,00 zł.
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - 333 tys. zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333 tys. zł
Termin realizacji: wrzesień 2009 - listopad 2009
W ramach tego zadania w Trzebuni powstało boisko piłkarskie o wymiarach 30,0 m x 62,0 m ze sztuczna nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne (siatkówka i koszykówka)o wymiarach 19,1 m x 32,1 m oraz zaplecze sanitarno- szatniowe. Kompleks został oświetlony, ogrodzony oraz doposażony w elementy małej architektury.

Nazwa zadania: "Współpraca Transgraniczna Gmin Breza i Pcim w zakresie kultury i sportu”
Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 - Mikroprojekty.
Wartość zadania: 19 827,00 EURO
Dofinansowanie: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego - 16 852,95 EURO
Budżet państwa - 1 982,70 EURO
Termin realizacji: czerwiec 2010 - październik 2010
Projekt polegał na organizacji trzech przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym i sportowym. W ramach projektu w miesiącu lipcu br. odbyły się Zawody strażackie.  Delegacja Strażaków z zaprzyjaźnionej Gminy Breza na Słowacji uczestniczyła wraz z trzema jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z Pcimia, Stróży i Trzebuni w Międzynarodowych Zawodach Strażackich. W ramach części kulturalnej projektu: delegacja gości ze Słowacji składająca się z zespołu regionalnego mogła zaprezentować swój dorobek artystyczny pośród zespołów regionalnych z terenu gminy podczas dożynek gminnych w dniu 22 sierpnia 2010 roku. Ostatnim działaniem projektu była wizyta 35-osobowej grupy młodzieży słowackie, która  wraz z młodzieżą polską wzięła udział m.in. w warsztatach z rękodzieła ludowego, w warsztatach Beet-Boxu, zwiedzaniu. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu pogłębiają współpracę transgraniczną i zacieśniają kontakty pomiędzy społecznościami regionów krajów sąsiadujących. Projekt ma na celu zniesienie barier w kontaktach transgranicznych poprzez zwiększenie wymiany turystycznej, promocję regionów, bezpośrednie kontakty, zdobycie i wymianę doświadczeń z dziedziny przeciwpożarowej, kultury, edukacji i sportu oraz likwidację barier językowych i mentalnych.

Nazwa zadania: „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim”
Program: Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.
Wartość zadania: 676 450,55 zł
Dofinansowanie: 559 880,34 zł
Termin realizacji: kwiecień 2009 - październik 2010
Celem projektu było wyrównywanie szans rodzinom zamieszkałym na terenie gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz osobom niepełnosprawnym, w dostępie do nowych technologii oraz nabycie  umiejętności obsługi komputera, oprogramowania i Internetu. W ramach projektu, Urząd Gminy Pcim przekazał 70 gospodarstwom domowym z terenu gminy w nieodpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sfinansuje tym gospodarstwom koszt dostępu do Internetu przez okres 6 lat. Dodatkowo, dla użytkowników końcowych projektu tj. dla 125 osób, przeprowadził szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Dla 70 z nich, zaowocowało to  uzyskaniem certyfikatu ECDL.

Nazwa zadania: „Remont klatki schodowej budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół Remizy poprzez wymianę ogrodzenia”
Wartość zadania: 100 000,00 zł
Dofinansowanie: w 50% (50 000,00 zł) z budżetu województwa w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”
Termin realizacji: maj 2009 - październik 2009
W ramach tego zadania zostało wymienione ogrodzenie wokół Remizy w Pcimiu oraz wykonano remont klatki schodowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu.

Nazwa zadania: „Budowa nowego budynku garażowo-magazynowego w Pcimiu-Oddział Działy z przeznaczeniem na boksy strażackie”
Wartość zadania: 130 000,00 zł
Dofinansowanie: z budżetu województwa w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” 40 000,00 zł
Termin realizacji: czerwiec 2010 - wrzesień 2010
W ramach zadania powstał wolnostojący budynek garażowo - magazynowy z dwoma kondygnacjami nadziemnymi: parterem i poddaszem użytkowym.
                                                                                                                                                                                                                                        
06 lipca 2011 została podpisana umowa na realizację projektu pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości: 500 000,00 zł. Projekt swoim zakresem obejmował budowę chodników, ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pcimiu oraz zagospodarowanie terenów zielenią wraz z elementami małej architektury.
Realizacja projektu trwała do sierpnia 2012 roku i wpłynęła na poprawę estetyki miejscowości Pcim i standardu życia mieszkańców.

Nowa infrastruktura przyczyniła się do poprawy wizerunku przestrzeni publicznej wsi Pcim oraz w znacznym stopniu, poprawiła jakość życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Wzrosło bezpieczeństwo pieszych, a usystematyzowany i estetyczny wygląd, przyczynił się do wzrostu integracji pomiędzy społecznością lokalną. Miejscowość, zyskała na swojej atrakcyjności, co niewątpliwie, wpłynie korzystnie na rozwój turystyki i różnych form spędzenia wolnego czasu.

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                 
25 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn.” Zagospodarowanie Centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, który został dofinansowany przez Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zakresu prac trwała do maja 2011 roku. Wartość projektu: 395 237,46 zł, dofinansowanie 185 265,00 zł. Celem projektu było ukształtowanie spójnego centrum miejscowości, poprzez budowę deptaka, oświetlenia ulicznego oraz wyposażenia w elementy małej architektury.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                  
25 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia”. W lipcu 2012 roku zakończono realizację projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, który został dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości: 477 920,00 zł. Wartość gminnego projektu to 805 771,77 zł. W ramach inwestycji wykonano: ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem skarpy obok kompleksu sportowego Orlik, drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej wraz z parkingiem przed Strażnicą i świetlicą środowiskową, zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia wraz z małą architekturą oraz parkingi koło cmentarza i kościoła.


Celem operacji była poprawa standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w budowaniu relacji i nawiązywaniu kontaktów społecznych.

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
24 maja 2012 roku została podpisana umowa na realizację projektu ”Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pcim”. W grudniu 2012 roku zakończyliśmy jego realizację. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 918 682,65 zł., dofinansowanie: 497 141,34 zł.
Zakres projektu obejmował: przebudowę i nadbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pcimiu, modernizację Punktu Przedszkolnego "Zagroda" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Stróży oraz budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym "Zagroda" w Stróży.
Projektowana przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pcimiu miała na celu powiększenie powierzchni użytkowej w istniejącej placówce przedszkolnej. W tym celu zaadoptowano poddasze do tej pory nieużytkowe nad główną częścią budynku przedszkola. Powstała nowa wewnętrzna klatka schodowa (w miejsce istniejącej) i komunikacja na poddaszu. W celu usprawnienia istniejącej funkcji budynku przeniesiono obecnie działające na parterze budynku zaplecze kuchenne do przyziemia budynku w jego południowej części, będącej jego odrębną częścią. Powstały tam nowe pomieszczenia zaplecza socjalnego dla personelu kuchennego oraz pomieszczenia samego zaplecza kuchennego. Połączenie z parterem budynku w celu wydawania posiłków odbywa się za pomocą dwudzielnego dźwigu gastronomicznego.

Modernizacja Punktu Przedszkolnego "Zagroda" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Stróży
została w części zrealizowana w 2011 roku. Zakres prac wykonanych na budynku obejmował: modernizację dachu przedszkola, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dodatkowego wyjścia awaryjnego z budynku w celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizację sal, oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.
Budowa placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Stróży

W ramach projektu powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który został ogrodzony parkanem o wysokości 1,2 m.
Wszystkie podejmowane przez samorząd działania, miały na celu, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, która dzięki poprawie warunków infrastrukturalnych placówek przedszkolnych oraz poprawie dostępności obiektów przedszkolnych, do potrzeb osób niepełnosprawnych, została podwyższona.
Dzięki budowie terenów rekreacji dziecięcej, powstały warunki do rozwoju aktywności społecznej mieszkańców gminy i aktywnego spędzania wolnego czasu.                                                                                                                                                                                                                                

Końcem września 2013 Wykonawca robót budowlanych zakończył prace związane z budową ścieżki rowerowej w ramach gminnego projektu pn. „Poszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjno – sportowej w Gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego”. Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C Rozwój produktu i oferty turystycznej regionu. Wartość zadania: 1 104 311,82 zł, dofinansowanie: 828 233,86 zł. Zakresem projektu była objęta budowa ścieżki rowerowej o długości 3500 km - od Pcimia w kierunku Stróży. Celem  projektu było poszerzenie oferty turystycznej Gminy Pcim oraz zwiększenie ruchu turystycznego poprzez stworzenie warunków do uprawiania aktywnego i zdrowego wypoczynku. Atrakcyjna lokalizacja szlaku - wzdłuż rzeki Raby - stanowi jej niewątpliwy atut z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe uwzględniające specyfikę naszego rejonu.


                                                                                                                                                                                                                                 

W dniu 29.06.2014 r. odbyły się obchody 100-lecia jednostki OSP Pcim. W pierwszej części uroczystości po Mszy św. jednostka OSP Pcim otrzymała nowy sztandar, odznaczono zasłużonych strażaków oraz nastąpiło poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego. W drugiej części obchodów licznie zgromadzeni goście przemaszerowali na kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Pcimiu, gdzie swój koncert zagrała orkiestra Orzeł z Trzebuni oraz orkiestra OSP Mykanów wraz z mażoretkami - Laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr. Następnie rozegrany został turniej strażaków ”Ogniem i Wodą – pomiar Zucha w ciele Druha”, który cieszył się ogromnym aplauzem publiczności. Wieczorem, mogliśmy wysłuchać koncertu zespołu "PAPA D" oraz lokalnego zespołu „SPRING”. W trakcie imprezy, pod bacznym okiem strażaków, najmłodsi goście, mogli skorzystać z różnych przygotowanych form atrakcji: układanie wieży ze skrzynek, korzystanie ze ścianki wspinaczkowej, zwiedzanie miasteczka strażackiego wraz ze Smerfami i Gargamelem. Dodatkowo, można było uczestniczyć w pokazie wozów strażackich, skorzystać z przejażdżki sikawką konną oraz poskakać na dmuchańcach. Realizacja obchodów, możliwa była dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 Leader z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Pcim, w tym celu złożyła wniosek pn. ”Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu oraz wydanie monografii OSP Pcim” na łączną kwotę: 76.269,50 zł z czego 50.000,00 zł stanowiło dofinansowanie. Projekt, swoim zakresem rzeczowym, oprócz organizacji imprezy obejmował wydanie 1500 egzemplarzy publikacji: „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PCIMIU KRONIKA STULECIA 1914 - 2014”.Do sprawnego zrealizowania projektu konieczne było poniesienie następujących kosztów: wynajem sceny, wynajem ochrony, uiszczenie opłaty regulaminowej pobieranej przez instytucje od wartości koncertu i wykonywanych utworów (ZAIKS), wynagrodzenie zespołów, których koncert odbędzie się po oficjalnej części obchodów, catering dla zaproszonych gości oraz koszt wydruku monografii.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia stanu wiedzy na temat historii i kultury naszego regionu.

Uwaga: Urząd Gminy Pcim informuje, że pokoju nr 19 można nabyć bezpłatnie Kronikę stulecia 1914-2014 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu przez wszystkie zainteresowane osoby.


                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 

Dnia 11 września 2014 roku, została podpisana umowa na realizację projektu pn.: "Remont połączony z modernizacją ogólnodostępnego placu zabaw w Pcimiu" w ramach osi 4 Leader z zakresu małych projektów działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu: 91.111,98 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi: 50.000,00 zł. Projekt swoim zakresem obejmował: wymianę nawierzchni utwardzonej na kostkę brukową, remont elementów małej architektury wraz z montażem nowych, remont ogrodzenia, montaż nowych urządzeń zabawowych (zjeżdżalnie, huśtawki) oraz zagospodarowanie terenu zielenią poprzez nasadzenie długoletnich krzewów, na działce nr 7336/6 w Pcimiu (Bogusiówka). Realizacja projektu, wpłynęła na poprawę estetyki miejscowości Pcim, co niewątpliwie będzie oddziaływać pozytywnie na rozwój turystyki i różnych form spędzenia wolnego czasu. Powstała infrastruktura jest ogólnodostępna i bezpłatna, codziennie dla wszystkich dzieci i turystów odwiedzających naszą miejscowość.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                

15 marca 2014 roku zakończyliśmy realizację zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim - dokończenie zadania III etap I/2011” w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 726.929,00 zł, przy wartości zadania: 1 189.695,98 zł. Realizacja zadania przypadła na lata 2012-2014.
Dzięki wsparciu zewnętrznym około 60 gospodarstw domowych objętych zadaniem III zostało podłączone do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                          

W niedzielę, 24 sierpnia 2014 r. odbyła się impreza pn.: „Dożynki Gminne drogą do zachowania lokalnej tożsamości”. Impreza była możliwa do zrealizowanie dzięki unijnemu wsparciu. Celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego przez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną, poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz promocję szeroko rozumianych lokalnych walorów.
Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się mszą świętą dziękczynną w Kościele NMP Królowej Polski w Stróży, po której nastąpił uroczysty przemarsz barwnego korowodu dożynkowego na boisko sportowe przy Publicznym Gimnazjum. Tradycyjnie jak co roku oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Pcim Daniel Obajtek, który dziękował rolnikom za ich całoroczną, ciężką pracę, wiedzę i doświadczenie, dzięki którym Polakom wciąż nie brakuje jednego z najcenniejszych dóbr – naszego chleba powszedniego. Do sprawnego zrealizowania zakresu projektu konieczne było poniesienie następujących kosztów: wynajęcie sceny wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym, zatrudnienie konferansjera, który poprowadzi imprezę i będzie czuwał nad jej programem. wynajem ochrony, służby medycznej oraz toalet. Dodatkowo dla zwycięzców konkursu plonów rolnych przewidziano nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego.
Ważnym punktem programu był koncert Orkiestry Dętej „Orzeł” z Trzebuni, a następnie występy Kół Gospodyń Wiejskich z Pcimia, Trzebuni i Stróży i okolicznych Gmin połączonych z prezentacją wieńców biorących udział w późniejszym Konkursie Wieńca Dożynkowego.
Panie z KGW wzięły również udział w konkursie potraw regionalnych. Pierwsze miejsce zdobyły gospodynie z Trzebuni. Drugie miejsce zajęła Stróża, a trzecie Pcim. W czasie imprezy można było podziwiać m. in. rękodzieło Katarzyny Zięby z Pcimia oraz płody rolne wystawiane przez Krystynę Grymek ze Stróży, Annę Leksander z Pcimia oraz Krystynę Mardaus z Trzebuni. Stoiska z lokalnymi rarytasami, rękodziełem oraz płodami rolnymi to tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zgromadzeni mieszkańcy i goście otrzymali solidną dawkę muzyki, śpiewu i tańca w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Pcimianie” oraz Zespołu „Mali Pcimianie”, których zwieńczeniem był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Na zakończenie obchodów wójt gminy Pcim wraz z prowadzącymi imprezę: Justyną Urban „Ciotką z Pcimia” i Stanisławem Cichoniem „Kliszczakiem” zaprosili zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy przy utworach gwiazdy wieczoru Mateusza Mijala, który zaprezentował swoje największe hity tj. ”Winny”, „Coś na później”, „Niech się ludzie śmieją”, „Góraleczka. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną z Dj’s Brothers.

Projekt "Dożynki Gminne" - droga do zachowania lokalnej tożsamości - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          
 

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu