Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Przemoc w rodzinie


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W
RODZINIE"NIEBIESKA LINIA"

Infolinia 801 120 002
Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 22:00
w niedzielę i święta w godz. 18:00 - 22:00
W środy w godz. 18:00 - 22:00 dyżurują prawnicy
w pozostałe dni - konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Telefoniczna poradnia prawna  22 666 28 50.
Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00 - 21:00

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:
- wsparcie psychologiczne
- informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie
- pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przmocy nadal znęca się nad rodzina i/lub nie przestrzega postanowien sądu)

Kontaktując sie z infolinia można zachować anonimowość - nie trzeba sie przedstawiać, ani podawac miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie- przyjmujemy w Centrum Usług Socjalnych w Stróży (obok Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stróży)

Dyżury psychoterapeuty Jagody Płatek w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

               STYCZEŃ 2016                                                                     LUTY 2016
05 w godzinach od 16:15 do 18:15                                      09 w godzinach od 16:15 do 18:15
26 w godzinach od 16:15 do 18:15                                      23 w godzinach od 16:15 do 18:15
                                      
             MARZEC 2016r.                                                               KWIECIEŃ 2016r.
08 w godzinach od 16:15 do 18:15                                       06 w godzinach od 16:15 do 18:15
24 w godzinach od 16:15 do 18:15                                       20 w godzinach od 16:15 do 18:15
 
               MAJ 2016r.                                                                     CZERWIEC 2016r.
04 w godzinach od 16:15 do 18:15                                       08 w godzinach od 16:15 do 18:15
18 w godzinach od 16:15 do 18:15                                       22 w godzinach od 16:15 do 18:15

         Na terenie naszej gminy działa Zespół Interdyscyplinarny. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r nakłada na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych  w skład których wchodzą przedstawiciele różnorodnych instytucji. W skład naszego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Na Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego została wybrana Pani Małgorzata Parszywka.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem, a podmiotami, których przedstawiciele są zaangażowani w system pomocowy na terenie naszej gminy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania Zespołu
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w  gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na lata 2015– 2020 oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich instytucji pomocowych w danej gminie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Praca Zespołu

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Każdy zgłoszony do nas problem, poddawany jest głębokiej analizie, przez co możemy określić jakiej pomocy potrzebuje dana osoba. Sytuacja staje się wtedy o tyle prostsza, że poszkodowany zostaje przez nas poinstruowany, jakie kolejne kroki powinien podjąć. Nie możemy za nikogo rozwiązać problemu, ale możemy być wsparciem przy jego eliminacji. Możemy również podjąć stosowne kroki w kierunku osób stosujących przemoc w rodzinie. Nasza praca jest pomocna, dlatego, że dana osoba nie pozostanie z kłopotem sama. W rozwiązaniu problemu  pomagają wspomniane już grupy robocze.

Współpraca z tymi instytucjami

Warunkiem koniecznym w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym jest szeroko rozumiana współpraca wszystkich jednostek pomocowych w gminie. To od wczesnej diagnozy środowiska rodzinnego zależy  opracowanie indywidualnego planu pracy dla danej rodziny. Silny system wsparcia jest podstawą budowania odwagi ofiary do podejmowania działań ograniczających przemoc.
Szeroko rozumiana profilaktyka i psychoedukacja, tworzy  w świadomości nas wszystkich bezwzględne „NIE” dla zachowań przemocowych w szkole, pracy oraz domu rodzinnym.

Gdzie mogą się zgłaszać osoby potrzebujące pomocy

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim wchodzi czternastu przedstawicieli różnych instytucji.
Zgłoszenie problemu do Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Pcimiu  uruchamia pracę Zespołu.
Problem można też zgłosić telefonicznie: 12/ 274 91 02
.W dniu 5 maja 2015r. odbyła się konferencja dotycząca problematyki przemocy w rodzinie pt.
Mechanizmy stosowaniaprzemocy, zachowania osób doznających przemocy.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu: Daniel Obajtek Wójt gminy Pcim, Jarosław Szlachetka Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele lokalnych instytucji oświaty, służby zdrowia, przedstawiciele środowiska duchownych, policji, kuratorskiej służby sądowej, przedstawiciele pomocy społecznej z sąsiednich gmin oraz radni i sołtysi.

Program Konferencji rozpoczął Wójt Gminy, który w swoim przemówieniu podkreślił, że gmina pomaga różnorodnym grupom społecznym pokrzywdzonym przez los, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym jak również osobom doznającym przemocy, Wójt zwrócił uwagę na szczególną sytuację osób starszych doznających zaniedbania.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu pani Małgorzata Parszywka w swoim wystąpieniu wprowadziła zebranych w problematykę ram prawnych zjawiska przemocy tj. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiła pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Pcim, do którego w ubiegłym roku wpłynęło 27 ‘Niebieskich Kart” i którego praca  koncentruje się na:
- zmniejszeniu rozmiarów zjawiska przemocy domowej;
- zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym;
- zwiększeniu skuteczności powstrzymywania sprawców przemocy.

Przewodnicząca Zespołu podkreśliła, że w ostatnich latach powoli zauważalna jest zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy, wzrasta również poziom wrażliwości społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Małgorzata Parszywka przedstawiła ofertę lokalnych instytucji pomocowych oraz oferowane przez powiat formy pomocy. Przewodnicząca Zespołu podkreśliła, że osoby doznające przemocy na terenie gminy mają możliwość uzyskania pomocy psychologicznej w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, pomocy socjalnej i nieodpłatnej pomocy prawnej.

Gościem specjalnym Konferencji była Iwona Anna Wiśniewska - pedagog, psycholog, dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, superwizor, wykładowca, mediator, znana m.in. z porad udzielanych w programie „Rozmowy w Toku”.

W swoim wystąpieniu prelegentka omówiła przyczyny i dynamikę i zjawiska towarzyszące przemocy:

- syndrom wyuczonej bezradności wynikający  z przekonania, że cokolwiek się zrobi nie będzie to miało znaczenia dla zmiany sytuacji, bierne znoszenie przez ofiarę zachowań krzywdzących, pomimo że czasem ma świadomość, że zachowania te są bezprawne, naruszają prawa osobiste i normy społeczne

- zjawisko prania mózgu powoduje u ofiar zupełną zmianę obrazu siebie: uważają się za głupie i niezdolne, co sprawia, że nie podejmują nowych, czy trudniejszych działań. Ich życie koncentruje się na dostosowywaniu do żądań sprawcy. Przeżywają stale lęk i poczucie winy, mają osłabioną zdolność psychiczną i fizyczną do stawiania oporu, metody stosowane w „praniu mózgu” stanowią istotę przemocy psychicznej

-  proces wiktzmiacji, kiedy to osoba krzywdzona doznaje przemocy fizycznej i psychicznej, uczy się bezradności Wówczas mogą rozwinąć się u niej objawy PTSD (zespół stresu pourazowego) , może też stopniowo rozwinąć się proces wiktymizacji (wchodzenie w rolę ofiary), który powoli zmienia poczucie tożsamości maltretowanej osoby.

Temat Konferencji spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu