Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Projekty POKLGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu w latach 2013 - 2014 realizował projekt systemowy „SZANSA DLA AKTYWNYCH” Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Pcim.


Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W ramach projektu planujemy objąć wsparciem mieszkańców naszej gminy, którzy są w wieku aktywności zawodowej, posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo i korzystają z pomocy tut. Ośrodka. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród Beneficjentów poprzez takie instrumenty wsparcia jak:

* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym lub/i zajęcia indywidualne z psychologiem,

* warsztaty z doradcą zawodowym,

* zajęcia grupowe z psychologiem,

* szkolenia zawodowe,

* aktywizacja edukacyjna,

Dzięki współpracy z powiatowym urzędem pracy w ramach projektu przewidujemy również świadczenie prac społecznie- użytecznych. W 2013 roku z możliwości tej skorzystały 3 osoby, które przez okres 5-ciu miesięcy miały możliwośc korzystania z takiej formy wsparcia.

W 2013 roku udział w programie wzięły 22 osoby u których przeprowadzona została indywidualna diagnoza potrzeb. Na jej podstawie wobec uczestników projektu zastosowano dalsze instrumenty aktywnej integracji. Wszyscy uczestnicy programu skorzystali ze szkoleń zawodowych, które ukończyli pomyślnie. Były to szkolenia takie jak:

  • przedstawiciel handlowy wraz z prawem jazdy kat. C,

  • bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej,

  • magazynier z obsługą wózków widłowych,

  • obsługa komputera z obsługą urządzeń biurowych i kasy fiskalnej,

  • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

W ramach programu realizujemy również działania o charakterze środowiskowym. W 2013 roku zorganizowaliśmy piknik rodzinny dla rodzin uczestników projektu, który miał na celu promocję wspólnych rodzinnych form spędzania czasu wolnego. W ramach tego zadania w grudniu odbyła się również wigilia dla uczestników projektu oraz mieszkańców gminy Pcim w celu integracji klientów GOPS ze społecznością lokalną.
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu w latach 2009 - 2012 realizował projekt systemowy „SZANSA  DLA  AKTYWNYCH” Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Pcim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej poprzez stworzenie i realizację systemu wsparcia dla osób biernych zawodowo będących klientami pomocy społecznej.
Celami szczegółowymi projektu było:
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
- wzrost wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów i właściwego podejmowania decyzji,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
-podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, warsztatów i treningów.  W trakcie realizacji projektu przewidziana była indywidualna i grupowa praca z rodziną.
Projekt adresowany był do osób, które:
- posiadały status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,
- były w wieku aktywności zawodowej,
- korzystały ze świadczeń pomocy społecznej.


 W wyniku rekrutacji na przestrzeni lat 2009 - 2012 wyłoniono 69 osób, które oprócz spełnianych kryteriów zawartych w ankietach, w rozmowach indywidualnych zadeklarowały chęć uczestnictwa w Programie. Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, które określały zakres zadań do wykonania oraz zasady współdziałania z beneficjentami projektu. W poszczególnych latach po przeanalizowaniu ankiet rekrutacyjnych i potrzeb szkoleniowych beneficjentów przeprowadzono następujące szkolenia i warsztaty:
1. Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem.
2. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
3. Szkolenia zawodowe:
- opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej,
- kurs komputerowy,
- kucharz małej gastronomii z organizacją imprez cateringowych,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
- obsługa wózków widłowych,
- bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej,
- obsługa komputera z obsługą urządzeń biurowych,
- przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat.B,
- przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat.C.

Kursy zawodowe pozwoliły uczestnikom projektu nabyć nowe kwalifikacje zawodowe bądź podwyższyć posiadane już umiejętności.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano różnorodne zajęcia dla dzieci uczestników projektu oraz imprezy okolicznościowe tj:
- wycieczki jednodniowe,
- imprezę z okazji Dnia Dziecka,
- imprezę mikołajkową,
- piknik rodzinny,
- wyjazdy do kina,
- zajęcia z pomocy w nauce,
- zajęcia sportowe na basenie,
- zajęcia grupowe z psychologiem.
 
 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu