Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Konkursy

Pcim, 14.06.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: kultura

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1) działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury

SA.524.3.2017

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. z późn. zm.) wykonując Uchwałę Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§1
1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
    1) działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury;
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanych zadań wynosi łącznie 15250,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. Realizacja zadań objętych ofertami ma odbywać się w okresie od 06.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
4. Termin i miejsce składania ofert: do 05.07.2017 r. do godz. 10:00, na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Ofert - Pożytek Publiczny - nie otwierać do 05.07.2017 r. do godz. 10:15”.
5. Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Informacja o kryteriach i zasadach oceny wniosków konkursowych zawarta jest w uchwale Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z 14 listopada 2016 roku.
7. Osoba do kontaktu: Grzegorz Bielecki, e-mail: bip(at)pcim.pl, tel. 12 274 80 50 wew. 21

§2
1. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: przedstawiciel Rady Gminy Pcim, dwóch pracowników urzędu oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie. Komisja obraduje 05.07.2017 r. od godz. 10:15. w budynku Urzędu Gminy Pcim.
2. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej /120904/skrytka do 03.07.2017 r.

§3
Informacja o zrealizowanych przez Samorząd Gminy Pcim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Rok Łączna kwota w zł. Organizacje pozarządowe Podmioty art. 3 ust. 3 Jednostki organizacyjne
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Wójt
mgr Piotr Hajduk

Pobierz dokumenty związane z konkursem

SA.524.2.2017

Wynik otwartego konkursu ofert objętego Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Pcim z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Pcim z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Do konkursu przystąpiły 2 organizacje pozarządowe. Złożono 2 oferty. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:
 

Nr oferty Nr działania Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania Przydzielona kwota dotacji
1 2 Klub Sportowy LKS TRZEBUNIA PARAFIADOWY WAKACYJNY OBÓZ LETNI W GDAŃSKU 15000,00 zł
2 2 Fundacja Nowoczesny Konin „POŻYTECZNY WIATR” WAKACYJNE EDUKACYJNE WARSZTATY TECHNICZNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA ENERGII WIATROWEJ DLA DZIECI 0,00 zł
∑ Suma 15000,00 zł

 

Wójt
mgr Piotr Hajduk

Pobierz wynik konkursu objętego Zarządzeniem 61/2017 w formie skanu


SA.524.2.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. z późn. zm.) wykonując Uchwałę Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam:

§1
1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1) działalność charytatywna;
2) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanych zadań wynosi łącznie 22000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).
3. Realizacja zadań objętych ofertami ma odbywać się w okresie od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Termin i miejsce składania ofert: do 17.05.2017 r. do godz. 10:00, na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Ofert - Pożytek Publiczny - nie otwierać do 17.05.2017 r. do godz. 10:15”.
5. Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Informacja o kryteriach i zasadach oceny wniosków konkursowych zawarta jest w uchwale Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z 14 listopada 2016 roku.
7. Osoba do kontaktu: Grzegorz Bielecki, e-mail: bip[at]pcim.pl, tel. 12 274 80 50 wew. 21

§2
1. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: przedstawiciel Rady Gminy Pcim, dwóch pracowników urzędu oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie. Komisja obraduje 17.05.2017 r. od godz. 10:15. w budynku Urzędu Gminy Pcim.
2. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej /120904/skrytka do 12.05.2017 r.

§3
Informacja o zrealizowanych przez Samorząd Gminy Pcim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Rok Łączna kwota w zł. Organizacje pozarządowe Podmioty art. 3 ust. 3 Jednostki organizacyjne
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 40000,00 40000,00 0,00 0,00

Pobierz dokumenty związane z konkursem


Wynik otwartego konkursu ofert objętego Zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Pcim z dnia 21 marca 2017 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Pcim z dnia 21 marca 2017 roku

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych. Złożono 5 ofert. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

Nr oferty Nr działania Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji
1 1 AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA Wyrównywanie szans w rozwoju sportowym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pcim - popularyzacja siatkówki wśród dzieci 11000,00 zł
2 8 Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Pcimiu Wyprawa do Portugalii 10000,00 zł
3 5 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NADZIEJA Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pcim 12000,00 zł
4 1 Uczniowski Klub Sportowy „Konik” Upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz rozwój bazy sportowej i turystycznej 10000,00 zł
5 2 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „TALENT” Podtrzymujemy dobre tradycje 7000,00 zł
∑ Suma 50000,00 zł

Wójt
Piotr Hajduk

Pobierz wynik konkursu objętego Zarządzeniem 41/2017 w formie skanu


Pcim, 02.03.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. z późn. zm.) wykonując Uchwałę Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam:

§1
1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1) upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz rozwój bazy sportowej i turystycznej;
2) działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury;
3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4) działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działania w zakresie pomocy społecznej;
7) działalność charytatywna;
8) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanych zadań wynosi łącznie 72000,00 złotych
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
3. Realizacja zadań objętych ofertami ma odbywać się w okresie od 27.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Termin i miejsce składania ofert: do 23.03.2017 r. do godz. 10:00, na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Ofert - Pożytek Publiczny - nie otwierać do 23.03.2017 r. do godz. 10:15”.
5. Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Informacja o kryteriach i zasadach oceny wniosków konkursowych zawarta jest w uchwale Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z 14 listopada 2016 roku.
7. Osoba do kontaktu: Grzegorz Bielecki, e-mail: bip[at]pcim.pl, tel. 12 274 80 50 wew. 21

§2
1. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: przedstawiciel Rady Gminy Pcim, dwóch pracowników urzędu oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie. Komisja obraduje 23.03.2017 r. od godz. 10:15. w budynku Urzędu Gminy Pcim.
2. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej /120904/skrytka do 16.03.2017 r.

§3
Informacja o zrealizowanych przez Samorząd Gminy Pcim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3.
 

Rok Łączna kwota w zł. Organizacje pozarządowe Podmioty art. 3 ust. 3 Jednostki organizacyjne
2015 36000,00 36000,00 0,00 0,00
2016 67000,00 67000,00 0,00 0,00


Pobierz dokumenty związane z konkursem


Wynik konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Pcim w roku 2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Pcim w 2017 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 168/2016 Wójta Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2016 roku. Do konkursu przystąpiły 3 kluby sportowe. Złożono 3 oferty (numery 1,2,3). Złożone oferty spełniały wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

Nr oferty Nazwa klubu sportowego Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji
1 Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Podnoszenie Sprawności Fizycznej Poprzez Rozwój i Popularyzację Sportu w Miejscowości Stróża 28000,00 zł
2 KLUB SPORTOWY PCIMIANKA Rozwój i Popularyzacja Sportu w Pcimiu 46000,00 zł
3 Klub Sportowy LKS Trzebunia Rozwój sportu w Gminie Pcim poprzez wspieranie szkolenia oraz udział zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe 18000,00 zł
∑ Suma 92000,00 zł

Wójt
mgr Piotr Hajduk

Pobierz wynik konkursu objętego Zarządzeniem 168/2016 w formie skanu


Wynik otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Pcim z dnia 20 grudnia 2016 roku

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe. Złożono 3 oferty. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

Nr oferty

Nr działania

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

1

Fundacja Nowe Horyzonty

Na dobrej drodze ku dorosłości

0,00 zł

2

2

Klub Sportowy LKS TRZEBUNIA

Zimowisko Biały Dunajec 2017 - obóz narciarski

8000,00 zł

3

1

Spółdzielnia Socjalna PRIMA

Zdrowie na 6. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pcim

230000,00 zł

∑ Suma

238000,00 zł

Wójt
mgr Piotr Hajduk

Pobierz wynik konkursu objętego Zarządzeniem 167/2016 w formie skanu

 


Pcim, 21.12.2016 r.

Ogłoszenie konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Pcim w roku 2017

SA.524.3.2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków, trybu i rozliczenia finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 57.poz 452), ogłaszam konkurs projektów sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Pcim

§1
1. Ogłaszam konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Pcim w 2017 roku.
2. Przedmiotem zgłaszanych projektów jest „Rozwój sportu w Gminie Pcim poprzez ¬wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków, trybu i rozliczenia finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pcim, zwaną dalej Uchwałą.

§2
1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na obowiązującym formularzu określonym w uchwale Nr VI/30/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Rozwój sportu w Gminie Pcim w 2017 r. nie otwierać do 30.12.2016 r. do godz. 10:15”) należy złożyć w terminie od 21 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 roku w godzinach od 8:00 do 15:45 (30 grudnia 2016 r. do godz. 10:00) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim, pok. nr 4 - Sekretariat, 32-432 Pcim 563.
3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim.
4. Projekty złożone po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Wójt Gminy Pcim może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

§3
1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dodatkowo:
a) aktualny - zgodny ze stanem faktycznym - odpis rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
2.Dokumenty wyszczególnione w ust.1 należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym na dzień przedstawienia, przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.

§4
Na realizację powyższego projektu Gmina Pcim przeznaczy kwotę: 92000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

§5
Termin realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§6
Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytoryczne:
1. Opisane w projekcie wydatki mogą być w szczególności przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie:
a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Wydatki wymienione w ust. 1 mają być podane w składanym wniosku, w pozycji nr „III Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu”.
3. Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego spoza terenu Gminy Pcim;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz
kosztów obsługi zadłużenia;
4. Projektem winna być objęta drużyna lub indywidualni zawodnicy klubu sportowego nie należącego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Pcim prowadzi działalność sportową.
5. Zawodnicy objęci projektem, powinni posiadać licencje potwierdzone przez odpowiedni polski wojewódzki lub regionalny związek sportowy i uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych przez te związki.
6. Szkolenie zawodników objętych projektem powinny prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuły zawodowe trenera lub instruktora sportu.

§7
1. Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
a) oferent ubiegający się o udzielenie dotacji służącej rozwojowi sportu w Gminie Pcim może wykazać się własnym wkładem finansowym pochodzącym ze źródła spoza budżetu Gminy Pcim,
b) wskazane jest określenie w projekcie wielkości wkładu rzeczowego i osobowego w tym świadczeń wolontariuszy jaki chce wnieść beneficjent do realizacji projektu,
c) przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu.
2. Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Pcim stanowi przekazanie beneficjentowi po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.
3. Forma wypłaty dotacji: środki przeznaczane z góry na poczet kosztów projektu poniesionych w 2017 r.
4. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
§8
1.Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Pcim.
2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje, Wójt Gminy Pcim uwzględnia kryteria zawarte w §10 Uchwały Nr VI/30/2011

§9
Dopuszcza się unieważnienie konkursu przez Wójta Gminy Pcim lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

ZAŁĄCZNIKI:
http://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,1271024,ogloszenie-konkursu-projektow-na-zlecenie-zadan-publicznych-w-zakresie-sprzyjania-rozwojowi-sportu-w.html


Pcim, 21.12.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. z późn. zm.) wykonując Uchwałę Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam:

§1
1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanych zadań wynosi łącznie 238000,00 złotych
(słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
3. Realizacja zadań objętych ofertami ma odbywać się w okresie od 11.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Termin i miejsce składania ofert: do 11.01.2017 r. do godz. 10:00, na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Ofert - Pożytek Publiczny - nie otwierać do 11.01.2017 r. do godz. 10:15”.
5. Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Informacja o kryteriach i zasadach oceny wniosków konkursowych zawarta jest w uchwale Rady Gminy Pcim Nr XXIV/133/2016 z 14 listopada 2016 roku.
7. Osoba do kontaktu: Grzegorz Bielecki, e-mail: bip@pcim.pl, tel. 12 274 80 50 wew. 21

§2
1. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: przedstawiciel Rady Gminy Pcim, dwóch pracowników urzędu oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie. Komisja obraduje 11.01.2017 r. od godz. 10:15. w budynku Urzędu Gminy Pcim.
2. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP do 05.01.2017 r.

§3
Informacja o zrealizowanych przez Samorząd Gminy Pcim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
 

Rok Łączna kwota w zł. Organizacje pozarządowe Podmioty art. 3 ust. 3 Jednostki organizacyjne
2015 180000,00 0,00 180000,00 0,00
2016 233000,00 33000,00 200000,00 0,00


ZAŁĄCZNIKI:
http://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,1271014,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-przez-organizacje-pozarzadowe-ora.html 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu