Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności GOPS

Projekt „SPRAWNI W KAŻDYM WIEKU” – kompleksowe wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Pcim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu rozpoczął realizację projektu „Sprawni w każdym wieku” – kompleksowe wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Pcim.
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby starsze lub niepełnosprawne i to właśnie do nich zostaną skierowane następujące formy wsparcia:
1. Usługi opiekuńcze świadczone w dni wolne od pracy (soboty lub niedziele)
2. Organizacja usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania ( wyłącznie dla osób które nie są w stanie dojeżdżać same na rehabilitację)
3. Aktywizacja seniorów oraz osoby niepełnosprawne poprzez cykliczne spotkania ze specjalistami: dietetyk, rehabilitant, psycholog, prawnik, geriatra, 
    pielęgniarka środowiskowa, policjant.
4. Zabezpieczenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych poprzez zapewnienie transportu na badania lub konsultacje lekarskie oraz zajęcia
    rehabilitacyjne
5. Spotkania integracyjne seniorów z wolontariuszami z Gimnazjów na terenie Gminy Pcim pod nazwą „Jesteś seniorem – byłeś juniorem, jesteś juniorem
    - będziesz seniorem”

Uwieńczeniem prowadzonych działań będzie spotkanie podsumowujące realizację projektu Gminny Dzień Seniora połączony z promowaniem profilaktyki nt. zdrowego stylu życia, zorganizowanie stoisk medycznych np. badanie słuchu, ciśnienia, wzroku, poziomu cukru które będzie promować podjętą inicjatywę i zachęcać do kontynuacji w przyszłości tego rodzaju aktywności.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu ogłasza nabór uczestników projektu.

Beneficjentem projektu może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:
1. Mieszka na terenie Gminy Pcim.
2. Jest osobą starszą lub niepełnosprawną posiadającą ważne orzeczenie o stopniu
    niepełnosprawności.
3. Wyrazi zgodę na udział w projekcie.
 
Ilość miejsc na poszczególne rodzaje wsparcia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na konkretne działania decyduje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu po przeanalizowaniu sytuacji zdrowotnej oraz materialnej danej osoby.
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Informacja telefoniczna pod numerem 12 274 91 02

 
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE


_________________________________________________________________________________________


Podobny obraz

Zaproszenie na warsztaty:
Akademia kulinarna i Akademia żywienia

 
Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne, na których wspólnie przygotujemy potrawy, które nie zrujnują naszych portfeli, a jednocześnie będą smaczne i zdrowe.
W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w powstawaniu potraw, które później wspólnie spożywają.
Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla odbiorców pomocy żywnościowej. 
 
TERMIN WARSZTATÓW: 
09.05.2017 r. godz. 08:00 – 12:00
LOKALIZACJA: 
Centrum Usług Socjalnych w Stróży
Stróża 1
 
 
 
Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


___________________________________________________________________________________________
   

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania    Przemocy w Rodzinie  

działający przy Centrum Usług Socjalnych w Stróży

 Godziny przyjęć  psychologa w m-cu maju 2017 r. 
 
  09.05.2017
  (wtorek)                          9-11 
                                                                                                           
   15.05.2017  
(poniedziałek)              15-17  
                                                                                                                             
 23.05.2017 
(wtorek)                         17-19

  30.05.2017 
(wtorek)                         15-17 


___________________________________________________________________________________________________

Podobny obraz_Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.


    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIU INFORMUJE, ŻE ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ  
     W DNIACH:


·      04.05.2017 r.
·      11.05.2017 r.
·      18.05.2017 r.
·      25.05.2016 r.
 

W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
W CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W STRÓŻY

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 
Podobny obraz


Zaproszenie na warsztat:
edukacja ekonomiczna
 
Warsztat jest bezpłatny i przeznaczony dla odbiorców pomocy żywnościowej. 
 
TERMIN WARSZTATU: 
25.04.2017 r. godz. 08:30 – 10:30
LOKALIZACJA: 
Centrum Usług Socjalnych w Stróży
Stróża 1
 
 
 
Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________
Podobny obraz_Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.


    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIU INFORMUJE, ŻE ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ  
     W DNIACH:


·      06.04.2017 r.
·      13.04.2017 r.
·      20.04.2017 r.
·      27.04.2016 r.
 

W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
W CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W STRÓŻY

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania    Przemocy w Rodzinie  

działający przy Centrum Usług Socjalnych w Stróży

 Godziny przyjęć  psychologa w m-cu kwietniu 2017 r. 
 
  04.04.2017
  (wtorek)           17-19 
                                                                                                           
   11.04.2017  
(wtorek)           15-17  
                                                                                                                             
 18.04.2017
(wtorek)              9-11

           25.04.2017
(wtorek)      9-11 lub 17-19

                            

____________________________________________________________________________________________________

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu poszukuje wersalkę lub łóżko  dla swojego podopiecznego . Osoby posiadające w/w przedmiot
 proszone są o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 
12 274 91 02  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pcimiu.

   _________________________________________________________________________________________________________________________________
                
  Podobny obraz

Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIU INFORMUJE, ŻE ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:


·      02.03.2016 r.
·      09.03.2016 r.
·      16.03.2016 r.
·      23.03.2016 r.
 ·      30.03.2016 r. 

W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
W CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W STRÓŻY

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu
ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r. ( ok 50 godz. miesięcznie)

WYMAGANIA:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016, poz. 575 ) tj.
1. posiada obywatelstwo polskie
2. posiada:
•     wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

•     wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
       studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

•     co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
a)     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
        konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b)     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
        umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
c)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
f)      wspieranie aktywności społecznej rodzin;
g)     motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
h)     udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
i)      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
         prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
j)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-
         edukacyjnych;
k)     podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
        dzieci i rodzin;
l)      prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
m)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
n)     dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
o)     monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
p)     sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
q)     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
        pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 
        dziecka i rodziny;
 r)    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których    
        pomoc przy  wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. oświadczenie o niekaralności,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu do 17 luty 2017 r. w godzinach 8.00– 15.00 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Podobny obraz

Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

      Zmiany w  przyznawaniu  pomocy  żywnościowej  w ramach PO PŻ w 2017r.
  Nowe kryterium 200 %

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana kryterium dochodowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł. dla osoby w rodzinie.
GOPS w Pcimiu informuje, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/jest dostępny zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
  Podobny obraz

Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIU INFORMUJE, ŻE ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU LUTYM ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:


·      02.02.2016 r.
·      09.02.2016 r.
·      16.02.2016 r.
·      23.02.2016 r.
 

W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
W CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W STRÓŻY

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie wigilijne w Gminie Pcim
 

W dniu 14 grudnia 2016 r. w strażnicy  OSP w Pcimiu odbyło się spotkanie wigilijne w ramach realizowanego projektu socjalnego „Spotkajmy się przy Wigilijnym Stole” dla mieszkańców gminy, a szczególnie dla osób samotnych, chorych, starszych i niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli:  Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Sekretarz Gminy Pcim Edward Zadora, Radni Powiatowi i Gminni, Sołtysi,  Księża z terenu Gminy oraz około 180 osób starszych i samotnych. Wszystkich obecnych przywitała Pani Małgorzata Parszywka Kierownik GOPS Pcim, która złożyła przybyłym życzenia Świąteczne, następnie głos zabrali Wójt  Piotr Hajduk, który  złożył  osobom obecnym na spotkaniu świąteczne życzenia. Uczestnicy spotkania wigilijnego odmówili modlitwę pod przewodnictwem Ks. Wiesława Hajto.
Miłym akcentem spotkania były życzenia  świąteczne złożone przez Posła Jarosława Szlachetkę, który  ze  względu na obowiązki nie mógł przybyć na uroczystość.  Na spotkaniu uczestnicy przełamali się   opłatkiem i wspólnie śpiewali  kolędy.  
Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebuni. Podano obiad, przystawki, ciasta i owoce własnoręcznie przygotowane przez gospodynie w Trzebuni. Zorganizowana uroczystość umożliwiła osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym wspólne spotkanie przy wigilijnym stole i przełamanie się opłatkiem, a także nawiązanie nowych znajomości  i odświeżenie starych. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, a wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać występy artystyczne Wolontariatu z Trzebuni oraz muzyczne Pana Roberta Bylicy.
Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Pcim i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia uroczystości.  


__________________________________________________________________
   

 Podobny obraz
Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach
 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIU INFORMUJE, ŻE ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:


·      01.12.2016 r.
·      08.12.2016 r.
·      15.12.2016 r.
·      29.12.2016 r.
 

W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
W CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W STRÓŻY

___________________________________________________________________________________________
   

 
Podobny obraz

Zaproszenie na warsztaty:
Akademia kulinarna

 
Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne, na których wspólnie przygotujemy potrawy, które nie zrujnują naszych portfeli, a jednocześnie będą smaczne i zdrowe.
W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w powstawaniu potraw, które później wspólnie spożywają.
Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla odbiorców pomocy żywnościowej.
 
TERMIN WARSZTATÓW:
17.11.2016 r. godz. 09:00 – 12:00
LOKALIZACJA:
Centrum Usług Socjalnych w Stróży
Stróża 1
 
 
 
Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.___________________________________________________________________________________________


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu poszukuje wersalkę lub łóżko  dla swojego podopiecznego . Osoby posiadające w/w przedmiot proszone są o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 12 274 91 02  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pcimiu. 


___________________________________________________________________________________________
   

Włącz się w obieg


Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”, realizuje projekt „Włącz się w obieg”. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia ludzi w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET, będących jednocześnie osobami biernymi zawodowo, zamieszkałych w województwie małopolskim (w rozumieniu KC), poprzez trwałe zintegrowanie ich z rynkiem pracy.
Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje i odbyć ciekawe szkolenia zawodowe, uzyskać certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności, w obszarze Inteligentnych Specjalizacji, lub staż, odwiedź naszą stronę www.wlaczsie.biuroprojektu.eu. Sam zdecyduj co wybierasz! Możesz wybrać jedną ze ścieżek
 

Ścieżka A
– Wdrożeniowa na rynek pracy – tutaj możesz skorzystać z:
·         jednorazowego zwrotu kosztów zamieszkania,
·         bonu stażowego,
·         bonu szkoleniowego,
·         job-coachnigu.

Ścieżka B
– Przekwalifikująca grupowe kursy zawodowe:
·         szkolenia w obszarze „ICT”
  Programowanie/Tworzenie aplikacji internetowych,

·         szkolenia w obszarze „Zrównoważona Energia” 
-  Monter Instalacji Pomp Ciepła,
 
- Mistrz Budownictwa Pasywnego.


Ścieżka C
– Uzupełniająca – Indywidualne kursy zawodowe w obszarach lub około obszarach Inteligentnych Specjalizacji

Zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, opłacenie badań lekarskich, szkoleń
i egzaminu zewnętrznego, wraz z wydaniem certyfikatów.

ZACZNIJ SWÓJ BIEG PO KARIERĘ RAZEM Z NAMI!

 

www.wlaczsie.biuroprojektu.eu
Telefon: 502 630 515 – Katarzyna Drozd
E-mail: wlaczsiewobieg@biuroprojektu.eu
Biuro projektu:
Ul. Świętokrzyska 12,
30-015 Kraków,
Pok. 308

_________________________________________________________________________________________Podobny obraz

Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIU INFORMUJE, ŻE ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

·      22.09.2016 r.
·      29.09.2016 r.
 
·      06.10.2016 r.
·      13.10.2016 r.
·      20.10.2016 r.
·      27.10.2016 r.

·      03.11.2016 r.
·      10.11.2016 r.
·      17.11.2016 r.
·      24.11.2016 r.


 
W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00
W CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W STRÓŻY


___________________________________________________________________________________________


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu WRZEŚNIU dyżury  psychoterapeuty przyjmującego w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym działającym w CUS w Stróży są następujące:


 14 i 28 września 2016 r.
w godzinach od godz.16.15 do godz.18.15


___________________________________________________________________________________
Podobny obraz
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do połowy czerwca 2017 roku w Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pcimiu, osoby które otrzymają skierowanie z  w/w Ośrodka Pomocy Społecznej , będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowejmoże być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego GOPS Pcim objęła wsparciem żywnościowym 530 osób przekazując im 30 317,5  kg żywności.

            

W związku z kontynuacją współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu z Krakowskim Bankiem Żywności oraz rozpoczęciem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 (od września 2016 r. do maja 2017 r.) zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia dokumentów (zaświadczenie o zarobkach netto, zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych, odcinek renty lub emerytury,  zaświadczenie o stanie posiadania, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)  oraz wypełnienia skierowania niezbędnego do otrzymania pomocy żywnościowej.
 
 

 

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu