ࡱ> UWRST'`bjbjLULU.?.?]hhhhhhh4dDdDdDdD pETXFnFnFnFnF=I=I=ITTTTTTTXhZfThNLH@=INLNLThhnFnFTQQQNLvhnFhnFTQNLTQQhhQnFLF }|OdDLQRdT0TQ_[JOh_[Q_[hQ=IIQJlJc=I=I=ITTQ =I=I=ITNLNLNLNLd<AdAhhhhhh INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOZCI CELE I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ Obrona cywilna ma na celu ochron ludno[ci, zakBadw pracy i urzdzeD u|yteczno[ci publicznej, dbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz wspBdziaBanie w zwalczaniu klsk |ywioBowych i zagro|eD [rodowiska oraz usuwaniu ich skutkw. Obowizek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu: - sBu|by w obronie cywilnej; - przysposobienia obronnego mBodzie|y szkolnej; - szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludno[ci; - wykonywaniu innych zadaD przewidzianych w ustawie. POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOZCI Osoby posiadajce obywatelstwo polskie, zdolne ze wzgldu na stan zdrowia podlegaj obowizkowi szkolenia ludno[ci w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie ludno[ci z zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed [rodkami masowego ra|enia oraz innymi dziaBaniami nieprzyjaciela. W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadajce obywatelstwo polskie mog by zobowizane do: - przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego; - zabezpieczenia wBasnych zrdeB wody pitnej i [rodkw spo|ywczych przed zanieczyszczeniem lub ska|eniem; - utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprztu i [rodkw ochrony; - wykonywania innych przedsiwzi majcych na celu ochron wBasnego |ycia, zdrowia i mienia ora udzielania pomocy poszkodowanym. Zadania obrony cywilnej obejmuj w szczeglno[ci: - wykrywanie zagro|eD oraz ostrzeganie i alarmowanie; - organizowanie ewakuacji ludno[ci; - przygotowanie budowli lub ukry ochronnych; - zaopatrywanie ludno[ci w sprzt i [rodki ochrony indywidualnej; - zaciemnianie i wygaszanie o[wietlenia; - organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej; - walk z po|arami; - przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji ska|eD i zaka|eD; - ochrona |ywno[ci i innych dbr niezbdnych do przetrwania; - organizowanie doraznych pomieszczeD i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludno[ci; - zabezpieczenie dbr kultury, urzdzeD u|yteczno[ci publicznej, wa|nej dokumentacji, - dorazne przywracanie dziaBania niezbdnych sBu|b u|yteczno[ci publicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych uj wody pitnej; - dorazn pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porzdku w strefach dotknitych klskami; - dorazn pomoc w grzebaniu zmarBych. Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmuj: - dziaBalno[ planistyczn i prace organizacyjne; - dziaBalno[ szkoleniow i upowszechniajc w zakresie problematyki obrony cywilnej; - przygotowanie ludno[ci do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mog rwnie| wspBdziaBa w zwalczaniu klsk |ywioBowych i zagro|eD [rodowiska oraz usuwaniu ich skutkw, organizowanym i prowadzonym przez inne organy. SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ Gmina posiada systemy alarmowe w ka|dej miejscowo[ci, ktre ostrzegaj ludno[ przed gro|cym niebezpieczeDstwem napadu z powietrza oraz ska|eniem promieniotwrczym i chemicznym, a tak|e o klskach |ywioBowych i zagro|eniu [rodowiska w celu umo|liwienia jej odpowiedniego zareagowania. RODZAJE ALARMW, SYGNAAY ALARMOWE Rodzaj alarmuSposb ogBoszenia alarmw za pomoc:Sposb odwoBania alarmw za pomoc:Akustycznego systemu alarmowegoZrodkw masowego przekazuWizualnego sygnaBu alarmowegoAkustycznego systemu alarmowegoZrodkw masowego przekazu Alarm powietrznyCigBy moduBowy drwi syreny w okresie jednej minuty lub nastpujce po sobie sekwencje dBugich dzwikw sygnaBw dzwikowych pojazdw, gwizdkw, trbek lub innych przyrzdw na spr|one powietrze w stosunku 3:1; w przybli|eniu 3 sekundy dzwiku oraz 1 sekunda przerwyPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna : Uwaga! Uwaga! Uwaga! OgBaszam alarm powietrzny dla & & & & znak czerwony w ksztaBcie kwadrataDzwik cigBy trwajcy 3 minutyPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna : Uwaga! Uwaga! Uwaga! OdwoBuj alarm powietrzny dla & & & & Alarm o ska|eniachPrzerywany moduBowy dzwik syreny lub sekwencje krtkich sygnaBw wydawanych sygnaBem dzwikowym pojazdu lub innym podobnym urzdzeniem lub uderzeniem metalem czy te| innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybli|eniu 1 sekunda wydawania dzwiku oraz 1 sekunda przerwyPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! OgBaszam alarm o ska|eniach (poda rodzaj ska|enia) dla & & & & SHAPE \* MERGEFORMAT znak czarny w ksztaBcie trjktaDzwik cigBy trwajcy 3 minutyPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna : Uwaga! Uwaga! Uwaga! OdwoBuj alarm o ska|eniach dla & & & & .KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE Rodzaj komunikatuSposb ogBoszenia komunikatuSposb odwoBania komunikatuUprzedzenie o zagro|eniu ska|eniamiPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujce si na terenie & & & & & .. okoBo godz. & & min& .. mo|e nastpi ska|enie & & & & (poda rodzaj ska|enia) w kierunku & & & (poda kierunek) Powtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! OdwoBuj uprzedzenie o zagro|eniu & .. (rodzaj zagro|enia) dla & & & .. Uprzedzenie o zagro|eniu zaka|eniamiForm i tre[ komunikatu uprzedzenia o zagro|eniu zaka|eniami ustalaj organy PaDstwowej Inspekcji Sanitarnej Uprzedzenie o klskach |ywioBowych i zagro|eniu [rodowiskaPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna: Informacja o zagro|eniu i sposobie postpowania mieszkaDcwPowtarzana trzykrotnie zapowiedz sBowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! OdwoBuj alarm o klskach & .. dla & & & & & . POSTPOWANIE PO OGAOSZENIU SYGNAAW ALARMOWYCH ALARM POWIETRZNY Po usByszeniu sygnaBu alarmu powietrznego nale|y dziaBa szybko, ale rozwa|nie i bez paniki. Osoby znajdujce si w domu powinny: - ubra si, zabra dokumenty osobiste, zapas |ywno[ci indywidualne [rodki ochrony przed ska|eniami, [rodki opatrunkowe oraz w miar potrzeb i mo|liwo[ci latark elektryczn koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp. - wyBczy wszystkie urzdzenia elektryczne i gazowe oraz wygasi ogieD w piecu, - zamkn okna i zabezpieczy mieszkanie, - zawiadomi o alarmie ssiadw, Osoby znajdujce si miejscu publicznym powinny: - uda si do najbli|szego ukrycia, - pomaga sBabszym, chorym i uBomnym, - podporzdkowa si [ci[le poleceniom organw i sBu|b obrony cywilnej. Prowadzcy pojazdy mechaniczne po usByszeniu sygnaBu alarmu powietrznego winni zatrzyma je i zaparkowa tak aby nie blokowaBy cigw komunikacyjnych i wej[ do ukry. Kierowca i pasa|erowie powinni uda si do najbli|szego ukrycia. Osoby, ktre z jakichkolwiek przyczyn nie zd|yBy uda si do ukry, ukrywaj si w zagBbieniach terenu lub za innymi trwaBymi osBonami. ALARM O SKA{ENIACH Po usByszeniu sygnaBu alarmu o ska|eniach nale|y: - nie zbli|a si do rejonu awarii, - zachowywa si spokojnie, przeciwdziaBa panice i lkowi, [ci[le wykonywa zarzdzenia sBu|b porzdkowych. Stosowa si do zaleceD informacji przekazywanych w komunikatach, gBwnie [rodkami nagBa[niajcymi umieszczonymi na samochodach. Przebywajc na terenie otwartym nale|y: - zwrci uwag na kierunek wiatru (obserwowa unoszce si dymy, pary), - opu[ci zagro|ony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosujc si do poleceD zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome [rodki nagBa[niajce, - uda si do najbli|szych budynkw mieszkalnych lub publicznych. Przebywajce w pomieszczeniach osoby, ktre z jakichkolwiek przyczyn przed wystpieniem ska|enia nie zd|yBy wyj[ z rejonu zagro|enia powinny: - wBczy odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosowa si do przekazywanych komunikatw i poleceD - pozosta w pomieszczeniach, zamkn i uszczelni mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywa w miar mo|liwo[ci w pomieszczeniach [rodkowych, - osoby wyposa|one w maski przeciwgazowe zakBadaj je, - do chwili odwoBania alarmu lub zarzdzenia ewakuacji nie opuszcza uszczelnionych pomieszczeD, nie przebywa w pobli|u okien innych otworw wentylacyjnych, - powstrzyma si od spo|ywania posiBkw, palenia tytoniu oraz prac wymagajcych wysiBku a wic du|ego zapotrzebowania na tlen, - wyBczy wszystkie urzdzenia elektryczne (oprcz radia i telewizora), wygasi ogieD w piecu, - do ochrony drg oddechowych stosowa zwil|on w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczk, tampon z gazy, rcznik itp. Przebywajc w obiektach u|yteczno[ci publicznej stosowa si do poleceD kierownictwa. UPRZEDZENIE O ZAGRO{ENIU SKA{ENIAMI I ZAKA{ENIAMI Po usByszeniu uprzedzenia o zagro|eniu ska|eniami lub zaka|eniami nale|y: - sprawdzi posiadane indywidualne [rodki ochrony, - sprawdzi zabezpieczenie posiadanych zapasw |ywno[ci, wody, paszy, - sprawdzi szczelno[ przygotowanych pomieszczeD dla ludzi i zwierzt, - je[li nie ma innych zaleceD, uda si do pomieszczeD ochronnych (ukry), - przestrzega ogBaszanych zarzdzeD oraz wykonywa polecenia organw i sBu|b OC. UPRZEDZENIE O ZAGRO{ENIU ZAKA{ENIAMI Po usByszeniu uprzedzenia o zagro|eniu zaka|eniami nale|y: - postpowa zgodnie z poleceniami i zaleceniami PaDstwowej Inspekcji Sanitarnej, - wykonywa inne polecenia organw obrony cywilnej. UPRZEDZENIE O KLSKACH {YWIOAOWYCH I ZAGRO{ENIU ZRODOWISKA Po usByszeniu sygnaBu alarmu o klskach |ywioBowych i zagro|eniu [rodowiska nale|y: - zachowywa si spokojnie, przeciwdziaBa panice i lkowi, [ci[le wykonywa zarzdzenia sBu|b porzdkowych. - stosowa si do zaleceD i informacji przekazywanych w komunikatach, - nie zbli|a si do rejonu objtego klsk |ywioBow i zagro|eniem [rodowiska. Przebywajc na terenie otwartym nale|y opu[ci zagro|ony rejon stosujc si do poleceD zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome [rodki nagBa[niajce. Przebywajc w pomieszczeniach: nale|y wBczy odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosowa si do przekazywanych komunikatw i poleceD. ODWOAANIE ALARMU Po usByszeniu sygnaBu odwoBania alarmu nale|y: - opu[ci ukrycie, - w przypadku wystpienia ska|eD podda si zabiegom sanitarnym, - przeprowadzi dezaktywacj (w przypadku ska|eD promieniotwrczych) lub odka|anie (w przypadku ska|eD chemicznych) |ywno[ci, sprztu, zwierzt gospodarskich, paszy oraz pozostaBego mienia, - przewietrzy dokBadnie wszystkie pomieszczenia, - przeprowadzi dezaktywacj lub odka|anie odzie|y, w ktrej wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i podda si ponownie zabiegom sanitarnym, - stosowa si [ci[le do poleceD organw obrony cywilnej, - w przypadku zaka|enia biologicznego stosowa si [ci[le do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki sBu|by zdrowia. PRZYGOTOWANIE LOKALI, BUDYNKW MIESZKALNYCH GOSPODARCZYCH, ZYWNOZCI, PAODW ROLNYCH I PASZ DO OCHRONY PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA (POKOJU, PIWNICY) DO OCHRONY PRZED SKA{ENIAMI I ZAKA{ENIAMI Na wypadek alarmu o ska|eniach lub uprzedzenia o zagro|eniu ska|eniami zaka|eniami ka|da rodzina powinna mie tak przygotowan piwnic, pokj lub mieszkanie, aby stanowi one mogBy ochron przed oddziaBywaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotwrczych, [rodkw trujcych niebezpiecznych dla zdrowia [rodkw biologicznych. Przystosowujc na takie ukrycie mieszkanie (piwnic, pokj) nale|y mie na uwadze to, |e jego podstawow cech powinna by hermetyczno[ (szczelno[) i mo|liwo[ zapewnienia w miar potrzeby najprostszej wentylacji. W razie potrzeby wykona nastpujce prace: - uszczelni okna odpowiedni ta[m lub wat a nawet oklei paskiem papieru (ta[m samoprzylepn),uszczelni wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewntrzne obi kocem i w odlegBo[ci 1-1,5 m zawiesi zasBon z koca (koBdry), aby stworzy [luz , - uszczelni dokBadnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca w ktrych przechodz przewody wodocigowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp., - zaklei szczelnie papierem kratki wentylacyjne ale tak by w razie potrzeby zapewni wentylacj pomieszczenia. Samoczynn dobr wentylacj mog zapewni otwory: nawiewny i wywiewny. Otwr wywiewny powinien by usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym mo|na umie[ci prosty filtr przeciwpyBowy - ramk z rozpit wielowarstwow gaz, a poni|ej specjaln kieszeD na zbieranie czstek pyBu opadajcego z filtra (gazy), - podwy|sza walory ochronne ukrycia, je|eli jest ono na parterze lub w piwnicy. Mo|na wtedy wykona obsypk ziemi wokB zewntrznych [cian budynku oraz zabudowa lub osBoni workami z piaskiem otwory okienne, nie u|ywane otwory drzwiowe itp. W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny tak|e by: - odpowiedni zapas wody pitnej, |ywno[ci, przedmioty pierwszej potrzeby, worki plastykowe na odpadki, - lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, [rodki dezynfekcyjne, zapasowe o[wietlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp., - sprzt ga[niczy (np. ga[nica. koc, wiadro, piasek, Bopata itp.), - niezbdne przedmioty osobistego u|ytku. Pamita nale|y o przygotowaniu o[wietlenia zastpczego. Zalecane jest o[wietlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i [wiece, palc si zu|ywaj du|o tlenu oraz zanieczyszczaj powietrze dwutlenkiem wgla, dlatego ich u|ywanie jest niewskazane. Rwnie| nie wszystkie rodzaje ga[nic nadaj si do u|ycia w okryciach np. ga[nica halonowa wprowadza do atmosfery halon, ktry przy wdychaniu wykazuje szkodliwe dziaBanie dla zdrowia, ga[nica [niegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo du|o dwutlenku wgla. Z tego wzgldu do gaszenia nale|y u|ywa wody, kocw ga[niczych, piasku, a je|eli ga[nic - to pianowych lub wodnych. PRZYGOTOWANIE BUDYNKW GOSPODARCZYCH DO OCHRONY PRZED SKA{ENIAMI I ZAKA{ENIAMI Przedsiwzicie to polega na zwikszeniu walorw wytrzymaBo[ciowych oraz wBa[ciwo[ci ochronnych stodB, spichlerzy, komrek itp. zawierajcych plony, obr i chlewni z bydBem i trzod przede wszystkim przez ich uszczelnienie i uniemo|liwienie przedostawania si [rodkw ska|enia i zaka|enia do wntrza. W okresie zagro|enia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych, w miar potrzeb, nale|y: - uszczelni sufit warstw z gliny, cementu lub wapna (2 wiadra wapna gaszonego, wiadro wody, 2 kg soli kuchennej) oraz zasypa piaskiem lub |wirem, cz[ okien zamurowa cegBami lub obi deskami z obu stron i wypeBni ziemi (torfem, trocinami), a pozostaBe zaopatrzy w izolacyjne okiennice lub zasBoni mocnym przezroczystym plastykiem, - pozatyka glin, pakuBami szpary w konstrukcjach drewnianych, - uszczelni futryny i drzwi, od strony wewntrznej zawiesi zasBon z materiaBu, aby szczelnie przylegaBa do ram drzwi, - zasBoni przewody (otwory) wentylacyjne workami z trocinami, sianem itp. - obsypa z zewntrz ziemi [ciany drewniane do wysoko[ci okien albo w odlegBo[ci 50 -60cm od [ciany postawi [ciank z desek lub plecionk z wikliny i przestrzeD midzy nimi zasypa ziemi. Nawet w pomieszczeniach niehermetycznych mo|na zapewni kilkugodzinn ochron przed przenikaniem do wntrza niektrych [rodkw trujcych, je|eli zamknite okna i drzwi zasBonimy od wewntrz brezentem, tkanin workow lub inn tkanin zamoczon w wodnym roztworze sody. Aby zapewni zwierztom bezpieczeDstwo, nale|y tak|e: - przygotowa wystarczajcy na 14 dni zapas wody i paszy zabezpieczonej przed ska|eniem, - wietrzy uszczelnione obory (chlewnie): w lecie przy temperaturze do 20C nie pzniej ni| po 34 godzinach, w zimie przy temperaturze 20C do 25C po 34 do 90 godzin (dokBadne informacje poda sBu|ba weterynaryjna), - zapewni budynkom gospodarczym ochron przed po|arem (pas przeciwpo|arowy, sprzt ppo|. itp. SPOSOBY ZAREZPIECZENIA {YWNOZCI Gwarancj izolacji |ywno[ci od [rodowiska zewntrznego jest zastosowanie wBa[ciwych opakowaD. Opakowania ochronne mog by nastpujce: - pyBoszczelne z materiaBw twardych. Mog to by puszki metalowe hermetyczne, ktre mo|na dokBadnie i szybko zmy lub odkazi. - opakowania szklane - sBoje i butelki nie przepuszczajce pary wodnej i gazu, umo|liwiajce przeprowadzenie ich sterylizacji, - opakowania drewniane (sklejka, pByta pil[niowa) - skrzynki wyBo|one pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a tak|e beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych, zabezpieczajce w nale|yty sposb |ywno[ przed dziaBaniem [rodkw promieniotwrczych, chemicznych i biologicznych, - pyBoszczelne z tworzyw mikkich - hermetyczne opakowania (worki, woreczki, torby itp.) z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych i innych, - pyBoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkBadk parafinow lub z tworzyw sztucznych. Je[li s umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie speBniaj swoje zadanie. W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym jest lodwka. Hermetyczno[ lodwki mo|na zwikszy za pomoc dodatkowych zasBon z folii lub ceraty na ka|dej pBce. Mo|na te| do tego celu przystosowa szafk, kredens itp. lub szczeln piwnic. Wyjtkowo trwaBego i hermetycznego opakowania wymagaj takie produkty, jak: sl, cukier, kasza, mka, przetwory owocowe i wszystkie produkty pBynne, mikkie itp., gdy| w razie ska|enia nie ma mo|liwo[ci ich odka|enia. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA WODY Sie wodocigow zabezpiecza si bdzie przez odcicie poboru wody na okres niebezpiecznego ska|enia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobr nastpi po ustpieniu niebezpiecznego ska|enia. W zwizku z powy|szym nale|y: - przygotowa indywidualne zapasy wody nie ska|onej, - zabezpieczy indywidualne studnie kopane (szybowe) oraz ujcia domowych studni wierconych (gBbinowych , artezyjskich). Wod do celw konsumpcyjnych nale|y przechowywa w szczelnie zamknitych szklanych, metalowych lub plastykowych pojemnikach np. w butelkach, sBojach, baDkach itp. ZABEZPIECZENIE STUDNI Studnie kopane (z koBowrotem) zabezpiecza si przez: - wykonanie obudowy w postaci budki obitej pap lub blach, - uszczelnienie wierzchniej cz[ci cembrowiny, - wykonanie w promieniu 1,5-2 m wokB studni utwardzonej powierzchni z cegieB, cementu lub asfaltu z niewielkim spadkiem na zewntrz. Zamiast cementu mo|na uBo|y 50cm warstw gliny, a na niej 10-15 cm warstw |wiru i piasku. W studni kopanej (z rczn pomp) nale|y dodatkowo uszczelni wBaz i przej[cie rury przez pokryw studni sznurem smoBowanym lub lepikiem, a pomp osBoni kapturem z materiaBu izolujcego. Najprostszym sposobem zabezpieczenia studni abisynki jest okrycie caBej pompy workiem uszytym z materiaBu wodoszczelnego (ceraty, brezentu, plastyku). Kilkumetrowa warstwa ziemi ochroni pBytkie wody podziemne przed ska|eniami. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PAODW ROLNYCH I PASZ Uprawy polowe w zasadzie bd pozostawione samoczynnemu odka|aniu. Skutki ska|eD Bagodzone bd odpowiednimi przedsiwziciami agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych nale|y wykorzysta do ochrony ro[lin tunele i przykrycia foliowe. GBwny wysiBek nale|y skierowa na ochron przed ska|eniami pBodw rolnych i pasz ju| zebranych. Ziarno i pasze tre[ciwe nale|y z zasady przechowywa w zamknitych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania pyBu promieniotwrczego zamyka si tak|e wentylacj. Zbo|a i siano w stogach i stertach powinny by przykryte np. sBom nie przeznaczon na pasz, wiklin, brezentem, foli. WokB stogw wykopuje si rowki odpBywowe. Ro[liny okopowe oraz niektre warzywa przechowuje si w kopcach przykrytych warstw sBomy i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej jednak przechowywa je w piwnicach. Kiszonka znajdujca si w silosach zamknitych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte nale|y uszczelni. Dobrze tak|e chroni doBy wyBo|one foli i szczelnie przykryte. POSTPOWANIE W REJONACH PORA{ENIA, KLSK {YWIOAOWYCH I INNYCH ZAGRO{EC W REJONIE PORA{ENIA NIEBEZPIECZNYMI ZRODKAMI CHEMICZNYMI Przez teren naszej gminy przeje|d|aj samochody przewo|ce [rodki chemiczne. Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klsk |ywioBowych mo|e nastpi zagro|enie naturalnego [rodowiska czBowieka, zagro|enie zdrowia lub |ycia mieszkaDcw. Ska|enie [rodowiska toksycznymi [rodkami przemysBowymi mo|e nastpi z obiektw ruchomych (cysterny kolejowe i samochodowe). Nale|y wtedy zachowywa si spokojnie, przeciwdziaBa panice i lkowi, [ci[le wykonywa zarzdzenia sBu|b porzdkowych. Stosowa si do zaleceD i informacji przekazywanych w komunikatach, gBwnie [rodkami nagBa[niajcymi umieszczonymi na samochodach. Przebywajc na terenie otwartym nale|y: - zwrci uwag na kierunek wiatru (obserwowa unoszce si dymy, pary), - opu[ci zagro|ony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosujc si do poleceD zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome [rodki nagBa[niajce, - uda si do najbli|szych budynkw mieszkalnych lub publicznych. Przebywajce w pomieszczeniach osoby, ktre z jakichkolwiek przyczyn przed wystpieniem ska|eD nie zd|yBy wyj[ z rejonu zagro|enia powinny: - wBczy odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosowa si do przekazywanych komunikatw i poleceD, - pozosta w pomieszczeniach, zamkn i uszczelni mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna otwory wentylacyjne, przebywa w miar mo|liwo[ci w pomieszczeniach [rodkowych, - osoby wyposa|one w maski przeciwgazowe zakBadaj je, - do chwili odwoBania alarmu lub zarzdzenia ewakuacji nie opuszcza uszczelnionych pomieszczeD, nie przebywa w pobli|u okien i innych otworw wentylacyjnych, - powstrzyma si od spo|ywania posiBkw, palenia tytoniu oraz prac wymagajcych wysiBku a wic du|ego zapotrzebowania na tlen, - wyBczy wszystkie urzdzenia elektryczne (oprcz radia i telewizora), wygasi wszystkie pBomienie, \`bfhjlꢍx`H0/hph.4v5B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vhKi5B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph)hc5B*CJOJQJ\^JaJph)hX5B*CJOJQJ\^JaJph$hb>hXB*OJQJ\^Jph8jhv,Oh.4v5B*CJ0OJQJU\^JaJ0ph/hbhb5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph)hb5B*CJ0OJQJ\^JaJ0ph ^`dfhjl P Z .v@$dh7$8$H$a$gd.4v $7$8$H$a$gd.4v $7$8$H$a$gdb>$dh7$8$H$a$gdb $7$8$H$a$gdb L & d 2rtv|пuuugguPgggggg,hkhb5B*CJOJQJ^JaJphhkB*OJQJ^Jphh3B*OJQJ^Jph,hkhp5B*CJOJQJ^JaJph,hphp5B*CJOJQJ^JaJphhpB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph,hphb5B*CJOJQJ^JaJph/hphb5B*CJOJQJ\^JaJphvTt846 $7$8$H$a$gd.4v $7$8$H$a$gdb$dh7$8$H$a$gd.4vbVjPRT0prt824j46ҭҟ)h.4v5B*CJOJQJ\^JaJphhKiB*OJQJ^Jphh3B*OJQJ^Jph,hkhb5B*CJOJQJ^JaJph!hbhbB*OJQJ^JphhkB*OJQJ^JphhAeB*OJQJ^Jph28:z!|!~!!!!!!!!!!!!!<"$$7$8$H$Ifa$gd[g $7$8$H$a$gd[g $7$8$H$a$gdb$dh7$8$H$a$gd.4v $7$8$H$a$gd.4v68:vv!z!|!!!Ϸ|nYD/)hWK5B*CJOJQJ\^JaJph)h[g5B*CJOJQJ\^JaJph)hbhKiB*CJOJQJ^JaJphhkB*OJQJ^JphhCB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jphh 3B*OJQJ^JphhAeB*OJQJ^Jph/h.4vh.4v5B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vhKi5B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph !!!####<$>$F$H$%%&F&Ϻ~iWiWiBi0#hWKB*CJOJQJ^JaJph)h[ghWaiB*CJOJQJ^JaJph#h[gB*CJOJQJ^JaJph)h[gh[gB*CJOJQJ^JaJph,h[ghWai5B*CJOJQJ^JaJph,h[gh[g5B*CJOJQJ^JaJphh[gB*OJQJ^Jph)h[gh[gB*CJOJQJ^JaJph/h.4vhKi5B*CJ$OJQJ\^JaJ$ph3f/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph3f<""""""8#x##\KKKKKK$$7$8$H$Ifa$gd[gkdL$$IfF4FX T3`Sq t036  44 laytWK$$7$8$H$Ifa$gd[g###>$4##$$7$8$H$Ifa$gd[gkd M$$IfF4ֈX (T3 S @ t03644 layte4>$H$%D&F&&&>'''($$7$8$H$Ifa$gde4$$7$8$H$Ifa$gd[g F&&&&&&<'>'''''(((ҳwweP;-hWaiB*OJQJ^Jph)he4hWaiB*CJOJQJ^JaJph)he4h[gB*CJOJQJ^JaJph#hWKB*CJOJQJ^JaJph)h[gh[gB*CJOJQJ^JaJph)h[ghWaiB*CJOJQJ^JaJph#h#+B*CJOJQJ^JaJph=jh[gh[gB*CJOJQJU^JaJmHnHphu,he4hWai5B*CJOJQJ^JaJph,he4h[g5B*CJOJQJ^JaJph((,(p(x(5$$$$$7$8$H$Ifa$gdbkdM$$IfFֈX (T3S @ t03644 layte4(,(@*B**:+<+>+l+n+p+r+t+v+x++׫”הv\J9+h#+CJOJQJ^JaJ h#+h#+CJOJQJ^JaJ#h#+B*CJOJQJ^JaJph2jNh[ghWKB*CJOJQJU^JaJph:jhWK5B*CJOJQJU^JaJmHnHphu,jhWKB*CJOJQJU^JaJph,he4hWK5B*CJOJQJ^JaJph)h[ghWKB*CJOJQJ^JaJph#hWKB*CJOJQJ^JaJph,h[ghWK5B*CJOJQJ^JaJphx(B****:+<+v+x+z+++P,R,,$$7$8$H$Ifa$gdE+ $$Ifa$gd#+ $Ifgd#+$$7$8$H$Ifa$gde4$$7$8$H$Ifa$gdb++L,N,R,,,,,,-ïnVA,)he45B*CJ$OJQJ\^JaJ$ph)hWK5B*CJ$OJQJ\^JaJ$ph/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph3f)h[ghe4B*CJOJQJ^JaJph)he4hWKB*CJOJQJ^JaJph,he4hWK5B*CJOJQJ^JaJph&hWK5B*CJOJQJ^JaJph,hWKhWK5B*CJOJQJ^JaJph)h[ghWKB*CJOJQJ^JaJph h#+hWKCJOJQJ^JaJ ,,,,5) $7$8$H$a$gdb $7$8$H$a$gdWKkdO$$IfFֈX (T3S @ t03644 layte4,,-$-^----Q@$$7$8$H$Ifa$gdbkdO$$IfFFj T3 d t036  44 laytWK$$7$8$H$Ifa$gdWK $7$8$H$a$gdb----2.~//0000011111(2*2z2|22D3F3333縠s\\s\D\D\/he4he45B*CJOJQJ\^JaJph,he4he4B*CJOJQJ\^JaJph/he4he45B*CJOJQJ\^JaJph)hWK5B*CJ$OJQJ\^JaJ$ph/he4hWK5B*CJOJQJ\^JaJph,he4hWKB*CJOJQJ\^JaJph/hWKhWK5B*CJOJQJ\^JaJph/he4hWK5B*CJOJQJ\^JaJph-2.\.~////00$$7$8$H$Ifa$gdWK$$7$8$H$Ifa$gde4$$7$8$H$Ifa$gdb000111n]]]]$$7$8$H$Ifa$gdbkdTP$$IfFFj T3 d t036  44 laytWK11*2|22F3p333n]]L]LL]$$7$8$H$Ifa$gde4$$7$8$H$Ifa$gdbkdP$$IfFFj T3 d t036  44 laytWK33333333333nbbbbbbbbb $7$8$H$a$gdbkdJQ$$IfFFj T3 d t036  44 laytWK 3334464V4X455\5^5`5777788X8Z888899T9V9996<seRseseseseseRseseseses$hkhb5B*OJQJ^JphhkB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph!he45B*OJQJ\^Jph'hbhb5B*OJQJ\^Jph/hbhb5B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph3f!hbhWKB*OJQJ^Jph)he45B*CJ$OJQJ\^JaJ$ph3X45`5778Z889V99<<<^==>??n@A4BVCVD"F`G$dh7$8$H$a$gd.4v$dh7$8$H$a$gd.4v6<@<<<<<<Z=\=^===>>????l@n@AA2B4BTCVCRDTDVD F"F^G`G`HbH"I$IJJİĉykhH+B*OJQJ^Jphhk5B*OJQJ^Jph$hkhb5B*OJQJ^Jph'h.4vhe45B*OJQJ\^Jph'h.4vhb5B*OJQJ\^JphhkB*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jphh#+B*OJQJ^Jph&`GbH$IJJLKKLLLlMNNNnOP~PPPPQ~R S8VZVVVhW$dh7$8$H$a$gd.4v$dh7$8$H$a$gd.4vJJJKLKNKKKKJLLLLLjMlMNNNNNNNjOlOnOPP|PwwwwwiQwCh=^B*OJQJ^Jph/hbhb5B*CJOJQJ\^JaJphhCB*OJQJ^JphhkB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph$hkhb5B*OJQJ^Jph/hkhb5B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vhe45B*CJOJQJ\^JaJph3f/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph3fh3B*OJQJ^Jph|P~PPPPPPQQQ|RR S S8VXVZVVVV˳˛wiwiwiwQ9wi/h(he45B*CJOJQJ\^JaJph/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJphh=^B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph$h=^hb5B*OJQJ^Jph/h.4vhe45B*CJOJQJ\^JaJph/h.4vh.4v5B*CJOJQJ\^JaJph3f/h.4vhb5B*CJOJQJ\^JaJph3fh3B*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^JphVVVVfWhWXXJYLYlZnZZZ\\\\\~]]],^``|aaaa(b*bddTeVergtgĶr^'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph/h(h(5B*CJOJQJ\^JaJph3f/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJph3fh3B*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^Jphh=^B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jphh#+B*OJQJ^Jph$hWXLYnZZ\\\]a*bdVehj2kllzmrzsvTyyz`{|$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4vtghhjjjj0k2kklllxmzmno0ppprrxszsvvRyTyyyzz,{0{2{||~~ͺvv_-hbhb56B*OJQJ\]^Jphh)ZrB*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jph$h=^h=^5B*OJQJ^Jph$h=^hb5B*OJQJ^Jphh=^B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph%|~jԁ؂fގd JLNP|d$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4v~hj24DFЁҁԁւ؂df܎ގs'hbhb6B*OJQJ]^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph!hH+5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jph#h=^B*CJOJQJ^JaJphh=^B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph%ގbd ‘HJLPz|~bd”Ĕșʙ"$FH$&df8̹ګڝmYڏڏڏڏڝmYڏڏڏ'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jphh7>B*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^Jphh)ZrB*OJQJ^Jph$h=^hb5B*OJQJ^Jphh=^B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph'hbhb5B*OJQJ\^Jph"dĔʙ$H&:<ʢ<l@ƪ>$dh7$8$H$a$gd\r$dh7$8$H$a$gdC$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4v8:<Ȣʢ:<ң֣أz|ʥhjl>@Īƪ<Ȱzizi[iziHizizizizizizi$h7>hb5B*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jphh7>B*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph/h\rh7>5B*CJOJQJ\^JaJph3f/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJph3f!hChe4B*OJQJ^JphhH+B*OJQJ^Jph<>FHJprFHиxxeЌxe$h7>hb5B*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph/h(h(5B*CJOJQJ\^JaJph3f/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJph3fhe4B*OJQJ^JphU!hbhbB*OJQJ^Jphh7>B*OJQJ^Jph'- do ochrony drg oddechowych stosowa zwil|on w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczk, tampon z gazy, rcznik itp. Przebywajc w obiektach u|yteczno[ci publicznej stosowa si do poleceD kierownictwa. W PRZYPADKU AWARII BRAK WODY W razie uszkodzenia lub wyBczenia dopBywu wody, dostarcza j bd do poszczeglnych osiedli beczkowozy. Przy czerpaniu wody ze studni, wodocigu lub innego zrdBa nale|y mie pewno[, |e nie zawiera ona substancji trujcych. Nabiera wod do zamykanych naczyD lub wiader z pokryw i kranem. BRAK ELEKTRYCZNOZCI W przypadku braku prdu nale|y: - nie otwiera bez potrzeby zamra|arki, w chBodnym pomieszczeniu utrzyma ona nisk temperatur przez okoBo trzy dni, - w pierwszej kolejno[ci nale|y zu|ywa produkty ktre najszybciej si psuj. Pamita o przygotowaniu o[wietlenia zastpczego (bateryjnego, akumulatorowego). BRAK OGRZEWANIA W razie uszkodzenia systemu grzewczego mo|na by pozbawionym ogrzewania przez dBu|szy czas. W takim przypadku nale|y: - korzysta tylko z jednego pomieszczenia, -zamkn drzwi do zimnych pomieszczeD, -uszczelni i ociepli okna, -ubiera si wielowarstwowo. Temperatur pomieszczenia mo|na zwikszy u|ywajc [wiec stearynowych. PRZYGOTOWANIE LOKALI, BUDYNKW MIESZKALNYCH ORAZ POSTPOWANIE NA WYPADEK WYSTPIENIA KLSK {YWIOAOWYCH ZAGRO{ENIE POWODZI Przed powodzi podwy|szy fundamenty budynkw znajdujcych si na terenach zalewowych ponad przewidywany poziom wody w czasie powodzi. GBwny wyBcznik prdu, tablice bezpiecznikw i licznik powinny by zamontowane powy|ej poziomu osiganego przez wody powodziowe. Sprawdzi zawory zainstalowane w kanalizacji [ciekowej swego domu w celu zapobie|enia cofania si wody z systemu kanalizacyjnego. W czasie zagro|enia powodziowego: - wBczy radio na czstotliwo[ci radia lokalnego w celu wysBuchania komunikatw o zagro|eniu i sposobach postpowania, - przenie[ na grne kondygnacje miejsca sypialne, - przenie[ warto[ciowe rzeczy na grne kondygnacje budynku, - w miar mo|liwo[ci odesBa dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, - ustali sposoby kontaktowania si z rodzin w razie stracenia z ni Bczno[ci, - zgromadzi w domu niezbdn ilo[ nie psujcej si |ywno[ci oraz czystej wody w pojemnikach, - zabezpieczy si w odpowiedni ilo[ zrdeB [wiatBa, - latarki, [wiece, zapasowe bateria. W czasie powodzi je[li jeste[my wewntrz domu: - wBczy radio lub telewizor aby uzyska najnowsze informacje o sytuacji, - zgromadzi w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne, - je[li zostanie nakazane opuszczenie domw, zrobi to natychmiast. Je[li jeste[my na zewntrz: - uda si na najwy|sze miejsce w terenie i pozosta tam, - unika przekraczania wszelkich nurtw wodnych. Je[li nurt jest bardzo szybki, z zawirowaniami, nawet 15 cm warstwa wody mo|e [ci z ng. Po powodzi nie powraca do domu, dopki wBadze nie ogBosz, |e jest to bezpieczne. W czasie wchodzenia do zabudowaD zachowa szczegln ostro|no[. Sprawdzi fundamenty, [ciany, podBogi, drzwi, okna aby si upewni, |e budynek nie grozi zawaleniem. Zwrci uwag na pknite lub nieszczelne przewody gazowe, zalane instalacje elektryczne oraz zalane [rodki ochrony ro[lin i inne substancje, ktre mog spowodowa ska|enie [rodowiska. HURAGANOWE WIATRY W okresie ostrze|enia o silnych wiatrach nale|y: - sBucha komunikatw podawanych przez radio lub telewizj o rozwoju sytuacji, - zamkn i zabezpieczy okna, - wnie[ do domu przedmioty takie, jak np. narzdzia oraz umocowa przedmioty, ktrych nie mo|na wnie[ do wewntrz , - usun lub wzmocni zewntrzne anteny, - zainstalowa ta[my wi|ce konstrukcj dachu ze [cianami i fundamentami budynku, - w miar mo|liwo[ci ograniczy wyjazdy prywatnymi samochodami, - usun martwe i sBabe gaBzie na drzewach, - nastawi lodwk i zamra|ark na najzimniejszy zakres, - ograniczy wyj[cia dzieci i osb starszych, - zadba o zwierzta domowe. Podczas silnej wichury nie zatrzymywa si pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, itp. Je[li jeste[my w domu; - sBucha komunikaty podawane w radiu lub telewizorze o rozwoju sytuacji, - pozosta z dala od okien, oszklonych drzwi, - trzyma pod rk latarki oraz dodatkowe baterie, - unika u|ywania otwartych zrdeB ognia, takich jak [wiece lub lampy naftowe, - ograniczy korzystanie z telefonu do minimum. Po odwoBaniu alarmu wraca do domu dopiero wtedy, gdy wBadze ogBosz |e jest to bezpieczne. Unika le|cych lub zwisajcych przewodw energetycznych i natychmiast zgBasza takie przypadki do zakBadu energetycznego, stra|y po|arnej lub policji. Ostro|nie wkracza do swego domu. Pootwiera okna i drzwi w celu przewietrzenia i osuszenia domu. U|ywa samochodu tylko w koniecznych sytuacjach. Telefonu u|ywa tylko w zwizku z sytuacj zagro|enia. Pomaga rannym lub poszkodowanym osobom, udzielajc pierwszej pomocy. Nie przenosi ci|ko rannych osb, chyba |e s one bezpo[rednio zagro|one doznaniem kolejnych obra|eD. SPRAWDZANIE INSTALACJI W ZNISZCZONYM DOMU Sprawdzi, czy wystpuje ulatnianie si gazu. Je|eli czu zapach gazu albo sBycha bulgoczcy lub syczcy odgBos, otworzy okno i szybko opu[ci budynek. Zamkn dopByw gazu gBwnym zewntrznym zaworem, poinformowa zakBad gazowniczy. Je[li zamknito dopByw gazu z jakiegokolwiek powodu, to gaz mo|e by wBczony ponownie tylko przez uprawnionego fachowca. Skontrolowa zniszczenia instalacji elektrycznej. Je[li wystpuj iskrzenia, czu swd spalonej izolacji, pozrywane i popalone s przewody, to nale|y wyBczy dopByw prdu gBwnym bezpiecznikiem lub gBwnym wyBcznikiem i wezwa elektryka. Sprawdzi uszkodzenia instalacji wodocigowej i [ciekowej. Je[li istnieje podejrzenie jej uszkodzenia to nale|y unika korzystania z toalet i wezwa hydraulika. ZBIOROWE ZRODKI OCHRONY LUDNOZCI Do zbiorowych [rodkw ochrony ludno[ci przed dziaBaniem broni masowego ra|enia i niebezpiecznych [rodkw chemicznych zalicza si budowie ochronne i ewakuacj. EWAKUACJA LUDNOZCI Ewakuacja polega na zorganizowanym przemieszczeniu ludno[ci z rejonw, w ktrych przebywanie mo|e zagra|a |yciu lub zdrowiu do rejonw bezpieczniejszych. Informacja o przeprowadzeniu ewakuacji ludno[ci zostanie przekazana poprzez rozplakatowane obwieszczenia i przez [rodki alarmowania i ostrzegania. Ewakuacj prowadzi si w sposb planowany i dorazny. W sposb planowy przewiduje si ewakuowa ludno[: - z przewidywanych rubie|y dziaBaD bojowych wojsk; - z rejonw zagro|onych w celu ochrony kobiet, dzieci i osb starszych; - z rejonw powodziowych; - z osiedli znajdujcych si w pobli|u celw wojskowych. W sposb dorazny ewakuowa ludno[ z rejonw prowadzenia akcji ratunkowych. Ewakuacj dorazn przeprowadza si natychmiast po zaistnieniu niebezpieczeDstwa. W procesie planowania i organizowania ewakuacji uwzgldnia si m.in. konieczno[ zapewnienia szczeglnej opieki niepeBnoletnim i niepeBnosprawnym, por roku i warunki atmosferyczne, konieczno[ ochrony pozostawionego przez ewakuowanych mienia i mo|liwo[ zabrania przez osob dorosB baga|u o wadze do 50 kg. Ewakuacj planow przygotowuje si w czasie pokoju, a realizuje w czasie wojny i w sytuacjach wystpienia symptomw zagro|enia. Ludno[ opuszczajca swoje dotychczasowe miejsca zakwaterowania powinna wyBczy urzdzenia domowe, wyBczy dopByw wody, gazu i energii elektrycznej, pozamyka okna i drzwi. W nowych miejscach zakwaterowania zabezpieczenie socjalno-bytowe organizuj lokalni szef OC gminy i szef OC wojewdztwa. PROFILAKTYKA PRZECIWPO{AROWA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Profilaktyka przeciwpo|arowa w budynkach mieszkalnych polega na wBa[ciwym przygotowaniu budynkw do ochrony przeciwpo|arowej poprzez wykonanie nastpujcych przedsiwzi: - usunicie wszystkich zbdnych materiaBw Batwopalnych, - zabezpieczenie budynkw w podrczne [rodki ga[nicze i w podrczny sprzt ga[niczy - oszklenie wszystkich otworw okiennych na strychach, w piwnicach, klatkach schodowych itp. (zapobiega przedostaniu si iskier, a tym samym rozprzestrzenianiu si ognia), - utrzymanie w odpowiednim stanie dojazdw i punktw czerpania wody, - kontrolowanie instalacji elektrycznej i gazowej, - zachowanie ostro|no[ci podczas korzystania z piecw wglowych, - zapoznanie si ze sposobami likwidacji zarodkw po|arw, - przy wej[ciach (wBazach) na strych i ze strychu na dach powinny by zainstalowane mocne, wygodne drabinki. W ramach profilaktyki przeciwpo|arowej przy eksploatacji urzdzeD energetycznych: - nie stosowa bezpiecznikw o wikszej mocy, ni| wskazane, nie watowa bezpiecznikw topikowych, - u|ywa tylko tyle odbiornikw prdu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej; nadmierne obci|enie instalacji powoduje przegrzewanie si przewodw wypalanie stykw w gniazdkach, puszkach rozgaBznych, - nie eksploatowa uszkodzonych urzdzeD elektrycznych, - nie ustawia sprztu telewizyjnego i radiowego na nie wentylowanych regaBach, na pBkach obBo|onych ksi|kami i innymi materiaBami palnymi, poniewa| powolne i dBugotrwaBe nagrzewanie zakurzonych przedmiotw mo|e doprowadzi do zapBonu, - nie podBcza odbiornikw energii poprzez stosowanie prowizorek oraz przedBu|aczy elektrycznych, - nie ustawia elektrycznych urzdzeD grzewczych w pobli|u materiaBw palnych (mebli, firanek itp.). W ramach profilaktyki przeciwpo|arowej przy eksploatacji urzdzeD gazowych: - nie przechowywa w mieszkaniu wicej ni| 2 butle gazowe o Badunku nie przekraczajcym 11 kg (nie podBczonych do urzdzeD gazowych), - nie przechowywa butli gazowych w pomieszczeniach poni|ej poziomu terenu (piwnicach, klatkach schodowych). Gaz propan-butan jest ci|szy od powietrza i w przypadku zalegania grozi wybuchem, - nie zatyka przewodw wentylacyjnych, poniewa| w przypadku braku odpowiedniej ilo[ci powietrza gaz nie ulega caBkowitemu spalaniu i wtedy powstaje niewyczuwalny tlenek wgla i mo|na ulec zatruciu, - okresowo zleca czyszczenie kanaBw wentylacyjnych i kominowych; zaniedbanie tych czynno[ci jest czsto przyczyn [miertelnych zatru tlenkiem wgla, szczeglnie w czasie kpieli w Bazienkach wyposa|onych w piece gazowe, - nie nale|y ogrzewa mieszkania kuchni gazow, gdy| takie praktyki bardzo czsto koDcz si powa|nymi zatruciami, - stosujc gazowe urzdzenia promiennikowe wyposa|one w katalizatory nale|y pamita, |e mog by u|ywane w pomieszczeniach o powierzchni powy|ej 40 m, w ktrych nie przebywaj stale ludzie, - nie ustawia urzdzeD grzewczych w pobli|u materiaBw palnych (mebli, firanek itp.). Nieostro|no[ i niezachowanie elementarnych zasad bezpieczeDstwa po|arowego to przyczyny powstania wikszo[ci po|arw, dlatego nale|y: - nie pozwala, by dzieci bawiBy si ogniem otwartym, materiaBami pirotechnicznymi czy urzdzeniami elektrycznymi. Nigdy nie pozostawia maBoletnich dzieci bez opieki, - nie spala [mieci w [mietnikach, - nie zaprsza ognia w zsypie na [mieci, - nie pali papierosw w B|ku lub fotelu przed za[niciem, - nie zapala [wiec stojcych pod pBkami lub lamp z aba|urem przylegajcym bezpo[rednio do palnych mebli. Nagrzewanie mo|e trwa wiele godzin, a| do momentu zapalenia, - nie pozostawia wBczonej kuchenki gazowej bez dozoru. Kipica woda z garnka mo|e doprowadzi do wybuchu zgaszonego, ulatniajcego si gazu, - nale|y posiada ga[nic proszkow o wadze minimum 2 kg, ktr w razie konieczno[ci bdzie mo|na ugasi po|ar w zarodku. Tak ga[nic mo|na gasi palce si urzdzenia elektryczne bdce pod napiciem. Kiedy wyje|d|amy na dBu|szy czas z domu musimy pamita o wyBczeniu zasilania prdem elektrycznym oraz zakrci zarwno zawr gazowy jak i wody. Ssiadom pozostawiamy informacj, gdzie bdziemy przebywa. W przypadku posiadania butli gazowej nale|y dokBadnie zakrci zawr. W sytuacjach gdy powstanie po|ar: - dzwoni pod numer stra|y po|arnej (tel. 998) - o ile jest to mo|liwe nale|y w zarodku ugasi po|ar przy pomocy posiadanych [rodkw (ga[nica, woda), pamitajc o bezpieczeDstwie wBasnym i innych osb, - do gaszenia po|aru urzdzeD elektrycznych nigdy nie nale|y stosowa wody, - o zagro|eniu nale|y powiadomi ssiadw, - w przypadku gdy nie mo|na opu[ci mieszkania nale|y przej[ do pomieszczeD najdalej poBo|onych od miejsca gdzie si pali i krzykiem wzywa pomocy, - nale|y pamita o odBczeniu dopBywu energii elektrycznej (wyBczy bezpieczniki). W sytuacjach gdy poczujemy gaz: - powiadomi nale|y pogotowie gazowe (tel. 992) - powiadomi ssiadw, - nie wBcza [wiatBa ani |adnych urzdzeD elektrycznych, nie zapala zapaBek ani zapalniczek czy te| urzdzeD iskrzcych, - zamkn zawr gazu w mieszkaniu, - otworzy szeroko okna powodujc wywiew gazu na zewntrz, zmniejszajc w ten sposb jego st|enie. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA Podstawowym zadaniem pierwszej pomocy jest utrzymanie przy |yciu poszkodowanego oraz zapobie|enie dalszym powikBaniom. Pomoc ta mo|e obejmowa nastpujce zabiegi: - zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi urazami, - zatamowanie krwawienia (dorazny opatrunek uciskowy), - zapewnienie dro|no[ci drg oddechowych (usunicie ciaB obcych z ust), - sztuczne oddychanie metod usta-usta i usta-nos, - zewntrzny masa| serca, - zaBo|enie opatrunku na miejsce zranione, - oczyszczenie ska|onych powierzchni ciaBa i odzie|y, - unieruchomienie zBamaD za pomoc [rodkw podrcznych. Wykonanie czynno[ci skBadajcych si na pierwsz pomoc medyczn zmniejsza [miertelno[, zapobiega ci|kim powikBaniom (wstrzsom, zaka|eniom). OPARZENIA Pierwsza pomoc (pomoc dorazna) w rozlegBych oparzeniach termicznych. Przed przystpieniem do udzielenia pomocy nale|y: - odsBoni miejsca oparzone zdejmujc delikatnie lub rozcinajc odzie|, przylepionej odzie|y nie wolno odrywa od skry, a jedynie okroi wokB oparzenia, - zdj z miejsc oparzonych obrczki, pier[cionki, bransoletki, naszyjniki itp. Natychmiast rozpocz chBodzenie oparzonych miejsc zimn wod i kontynuowa to co najmniej 10 minut. Nie mo|na dopu[ci jednak do wychBodzenia ratowanego. Przy du|ej powierzchni oparzonej chBodzenie przerwa wcze[niej. Miejsce poparzone chroni przed kontaktem z ziemi. Nale|y miejsce oparzone osBoni jaBowym opatrunkiem (oparzenia twarzy nie musz by osBaniane). W razie braku jaBowego opatrunku, u|y [wie|o wypranego (najlepiej wyprasowanego) prze[cieradBa lub czystej folii z rolki (na dBoD lub stop czyst torebk foliow). Zapewni szybk pomoc medyczn i transport. Poszkodowanego z rozlegBymi zaczerwienieniami (oparzeniowymi) skry oraz z innymi powa|niejszymi oparzeniami nale|y kierowa do lekarza. Nie wolno zalewa miejsc oparzonych spirytusem, oliw, smarowa ma[ciami, tBuszczami itp. przecina pcherze ani te| na miejsca oparzone nakBada wat. Pierwsza pomoc w oparzeniach chemicznych, oparzenia kwasami i zasadami - zmywa parzcy zwizek strumieniem wody (dBu|ej ni| przy oparzeniach termicznych - ponad 10 minut). Na oparzone miejsca nale|y naBo|y jaBowy opatrunek i zapewni szybki transport do lekarza. ODMRO{ENIA DziaBanie niskiej temperatury na organizm powoduje obumieranie tkanek. Pierwsza pomoc polega na tym, aby odmro|one cz[ci ciaBa ogrza w miar mo|liwo[ci jak najszybciej. Nale|y przygotowa kpiel o temp. wody 200 C i stopniowo podgrzewa dolewajc ciepBej wody a| do osignicia 370 C. Po przywrceniu kr|enia krwi (odczuwania ttnienia i blu, zaczerwienia skry i powrotu ciepBoty ciaBa), nale|y kpiel przerwa, ciaBo delikatnie osuszy nadal utrzymujc w cieple. W warunkach, w ktrych nie ma mo|liwo[ci ogrzania ciaBa w sposb wy|ej podany, odmro|on cz[ dalej ogrzewa nale|y w swoich dBoniach, na Bonie lub pod pach. Niezale|nie od wymienionych czynno[ci nale|y podawa gorce pByny (kawa, herbata). W odmro|eniach nigdy nie nale|y podawa wikszych ilo[ci alkoholu ani stosowa energicznego rozcierania ciaBa, zwBaszcza [niegiem. WYCHAODZENIE (CAAEGO ORGANIZMU) Ratowanego umie[ci w ciepBym pomieszczeniu. Je|eli to nie jest mo|liwe, uBo|y go na suchym, izolujcym podBo|u i okry dodatkowym ubraniem, kocem, foli z apteczki samochodowej, gazetami. W pomieszczeniu: usun mokre ubranie i okry ratowanego lub poBo|y do B|ka i dobrze przykry; zaBo|y mu cieple nakrycie gBowy. Je|eli jest przytomny - poda mu do picia gorce pByny. Nie ogrzewa termoforem lub butelk z gorc wod. Nale|y by przygotowanym do reanimacji. ZACZADZENIE W przypadku wystpienia zaczadzenia nale|y wynie[ zatrutego z pomieszczenia, w ktrym doszBo do zatrucia, zapewni mu dopByw [wie|ego powietrza, rozluzni odzie|, w razie potrzeby zastosowa sztuczne oddychanie i po[redni zewntrzny masa| serca. Po odzyskaniu przytomno[ci przewiez zatrutego do szpitala. PORA{ENIE BOJOWYMI ZRODKAMI TRUJCYMI W przypadku pora|enia bojowymi [rodkami trujcymi pierwsza pomoc polega na: - zaBo|eniu pora|onemu maski przeciwgazowej w rejonie pora|enia, - rozluznieniu ubrania, koBnierza itp., - wyniesieniu pora|onego ze strefy ska|onej, - zdjciu maski przeciwgazowej i je|eli pora|ony nie oddycha - zastosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno stosowa metody usta-usta ), - podaniu do wdychania rozgniecionej fiolki z indywidualnego pakietu przeciwchemicznego, w przypadku zaburzeD w oddychaniu. Pora|onego nale|y dostarczy do punktu pomocy lekarskiej. OMDLENIA Omdlenie jest to nagBa utrata przytomno[ci spowodowana niedotlenieniem mzgu. Objawia si nagBym zbledniciem, zimnym potem, mroczkami w oczach, szumem w uszach i utrat przytomno[ci. Pierwsza pomoc polega na uBo|eniu chorego na wznak, w miar mo|liwo[ci z gBow poBo|on ni|ej ni| reszta ciaBa, uniesieniu ng powy|ej tuBowia, rozpiciu krpujcej odzie|y, zapewnieniu dopBywu [wie|ego powietrza. W razie sBabego oddechu nale|y zastosowa sztuczne oddychanie. Po odzyskaniu przytomno[ci przez chorego poda do picia kaw lub mocn herbat. Nie wolno wlewa |adnych pBynw do ust nieprzytomnego. PORA{ENIE PRDEM ELEKTRYCZNYM Je|eli doszBo do pora|enia prdem o wysokim napiciu nie wolno zbli|a si do pora|onego ani dotyka go jakimkolwiek przedmiotem (tak|e zBym przewodnikiem prdu) przed wyBczeniem tego prdu. Przy ratowaniu ra|onego prdem o napiciu sieciowym nale|y przede wszystkim przerwa dalszy dopByw prdu przeBczajc wyBcznik lub wykrcajc bezpieczniki, je|eli s w pobli|u. Gdy nie jest to mo|liwe, ra|onego trzeba wycign poza obrb kr|enia prdu, u|ywajc do tego celu kija lub innego suchego-zBego przewodnika prdu. Ratujcy powinien sta na suchej desce, oponie, wycieraczce, zBo|onym kocu. Decydujc si na rozpoczcie zabiegw reanimacyjnych (sztucznego oddychania, masa|u serca) nale|y niezwBocznie wezwa pomoc. Aby reanimacja mogBa by skuteczna musi by najcz[ciej uzupeBniona zabiegami wykonywanymi przez fachowy personel medyczny. Brak oddychania wymaga wykonywania sztucznego oddychania. Brak oddychania i kr|enia wymaga wykonywania sztucznego oddychania i masa|u serca. Sprawdzenie obecno[ci kr|enia wykonuje si przez uBo|enie dwch palcw z boku krtani (JabBko Adama)w widocznej bruzdzie; przy lekkim ucisku nale|y wyczuwa ttnienie. OCHRONA ZRODOWISKA NATURALNEGO PrzemysBowe cigi technologiczne i nierozwaga ludzkiego dziaBania s powa|nym zagro|eniem dla [rodowiska naturalnego. Std przedstawiamy kilka praktycznych przedsiwzi, ktre mog pomc [rodowisku naturalnemu. OCHRONA ZIEMI - nie wylewa |adnych [rodkw chemicznych w miejscach niedozwolonych, -nie pozostawia na powierzchni ziemi opakowaD po [rodkach chemicznych u|ywanych w zakBadach pracy, gospodarstwach rolnych itp., -wszystkie opakowania po [rodkach chemicznych skBadowa w miejscach dozwolonych, - przepracowane oleje silnikowe zbiera do pojemnikw i odstawia do zagospodarowania np. do stacji paliw pBynnych, - wywz odpadw z posesji realizowa poprzez koncesjonowane firmy, - stosowa szczelne zbiorniki bezodpBywowe na [cieki typu komunalnego, - na otwartej przestrzeni nie spala |adnych odpadw. OCHRONA WD - nie wrzuca do zbiornikw i ciekw wodnych |adnych [rodkw chemicznych i opakowaD po nich, - nie pozostawia w pobli|u studni, uj wodnych otwartych pojemnikw ze [rodkami chemicznymi ani opakowaD po nich, - nie my rk, nie pBuka naczyD po [rodkach chemicznych w pobli|u studni i uj wodnych, pByny po umyciu tych naczyD wylewa w miejscach dozwolonych, - nie wylewa pod |adnym pozorem olei silnikowych do roww i kanalizacji burzowej lub przemysBowej, - nie odprowadza nieoczyszczonych [ciekw do wd i do ziemi, - nie skBadowa odpadw na brzegach ciekw wodnych i w wodzie, - uwagi powy|sze dotycz tak|e postpowania ze [rodkami |rcymi. OCHRONA LASW I PARKW nie wyrzuca i nie wywozi do lasw i parkw [mieci, zBomu i wszelkich opakowaD po [rodkach chemicznych. OCHRONA POWIETRZA nie spala w nieprzystosowanych urzdzeniach grzewczych |adnych odpadw. Pamitaj, |e postpujc wbrew przepisom i praktycznym uwagom o ochronie [rodowiska dziaBasz przeciwko sobie. WA{NE TELEFONY: Telefon alarmowy - 112 Pogotowie ratunkowe ul. Szpitalna 2, tel. 999, 2742450 Policja - ul. JagielloDska 1, tel. 997, 3729200 Stra| Po|arna Pcim tel. 998, 2748002 Stra| Po|arna Str|a tel. 3733160 Stra| Po|arna Trzebunia tel. 3733087, 2734657 Pogotowie Gazowe w My[lenicach, tel. 992, 2720470 Pogotowie Energetyczne w My[lenicach - ul. K. Wielkiego tel. 991, 2721297 HJrH l  L^$dh7$8$H$a$gd.4v$dh7$8$H$a$gd(H  j l      JL\^|hZLLLLLLLhEHB*OJQJ^JphhH+B*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph/h(h85B*CJOJQJ\^JaJph3f/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJph3fhe4B*OJQJ^Jph#hlhB*CJOJQJ^JaJphh7>B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph,.02|~tv~.0^`68Z\RT  İ'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^JphhEHB*OJQJ^JphhH+B*OJQJ^Jph=2~v08\T X!$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4v V!X!!!X"Z"`"j"r"""""0'2''''t-v---..//೟w_G೟/h(he45B*CJOJQJ\^JaJph3f/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJph3f'hbhb5B*OJQJ\^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jph!hbhlhB*OJQJ^JphhlhB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^JphhEHB*OJQJ^JphX!!Z"2''v--./J22@3t3379:J;<==??@@AA$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4v/ 1z1115 5^8899B:::::::H;J;L;<<====??h????Ĩx`RRRRRRhB*OJQJ^Jph/hbhb5B*CJOJQJ\^JaJph/h(he45B*CJOJQJ\^JaJph/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJphhe4B*OJQJ^JphhuHB*OJQJ^JphhdB*OJQJ^JphhfEB*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph ?@@@@ AAAAAABRCTCDEEEHEEEEEEfGhG.H0HHHIIIIJJ&L(LMMvOxO`PbPQQQQRSSTT:U\@\\\\\]^^^^^__:`<``&a(aaaaabbbbccccdd>e@eee&f(fff"g$gXgZggྭҕ}/h(he45B*CJOJQJ\^JaJph3f/h(hb5B*CJOJQJ\^JaJph3f!hu5B*OJQJ\^Jph'hbhb5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^JphhuB*OJQJ^Jph1<`(aaabbccd@ee(ff$gZgg hiiiiPjjkmjulu$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4vggh hiiiiiLjPjRjjjkkmm&rVsssssshuİw`OO!hS5B*OJQJ\^Jph-hbhb56B*OJQJ\]^Jph!hM]5B*OJQJ\^Jph'hbhb5B*OJQJ\^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^JphhdB*OJQJ^JphhM]B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^JphhuB*OJQJ^Jphhujuluuu,v.v*w,w.wwwwyy{{"|$|&|d|f|h|*,.ʀր ^`ϻ񪚅wwwϻcwϻcwwϻww'hbhb5B*OJQJ\^JphhSB*OJQJ^Jph)hbhbB*CJOJQJ^JaJphhH+B*H*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^JphhCB*OJQJ^Jphhe4B*OJQJ^Jph&luu{$|&|f|,`҅@BTr>FH$dh7$8$H$a$gd.4v$dh7$8$H$a$gd(`Ѕ҅>@BRTpr<>@DFH.0Ҿྪt`RhbB*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph3f'h(hb5B*OJQJ\^Jph3f'hbhb5B*OJQJ\^Jphhe4B*OJQJ^Jph'h(he45B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^JphhdB*OJQJ^JphhSB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph02Nܗn̜.24b8:^$dh7$8$H$a$gd($dh7$8$H$a$gd.4v02LNPڗޗޘln ʜ̜,.0ƸwiiihB*OJQJ^Jph'h(hOD5B*OJQJ\^Jphh8B*OJQJ^JphhODB*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^JphhH+B*OJQJ^Jph'h(hE+5B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph!hbh\rB*OJQJ^Jph$04`b68:\^УɸɸoZE)h(5B*CJOJQJ\^JaJph)hd5B*CJOJQJ\^JaJph/hZ!3hH+5B*CJOJQJ\^JaJph3f)hH+5B*CJOJQJ\^JaJphhB*OJQJ^Jphh8B*OJQJ^Jph!hbhbB*OJQJ^Jph'h(h85B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jphh\rB*OJQJ^JphУңԣ֣أڣܣޣ8Z^$a$gdb$dh7$8$H$a$gdZ!3$dh7$8$H$a$gd.4v*68^dlȤŴ|l|\|lN=!h(h(B*OJQJ^J phhLiB*OJQJ^J phh(B*OJQJ\^JphhdB*OJQJ\^Jph$h(h(B*OJQJ\^Jph'h(h(5B*OJQJ\^Jph!hZ!35B*OJQJ\^Jph!h(h8B*OJQJ^J ph!h(hbB*OJQJ^J ph'h(hb5B*OJQJ\^Jph)h85B*CJOJQJ\^JaJph *24FHJXZ̥6J\^Ҿ񜎀r__N=Ҿ=!hLi5B*OJQJ\^Jph!h(hdB*OJQJ^J ph$hLihd5B*OJQJ^J phh8B*OJQJ^J phhUWB*OJQJ^J phh(B*OJQJ^J ph!h(hbB*OJQJ^J ph!hd5B*OJQJ\^Jph'h(hb5B*OJQJ\^Jph!h(h8B*OJQJ^J phhLiB*OJQJ^J phhdB*OJQJ^J phΦЦҦ̾ھڟhbhVOJQJ!h(h8B*OJQJ^J phhUWB*OJQJ^J phh3>B*OJQJ^J phhLiB*OJQJ^J ph!h(hbB*OJQJ^J ph'h(hb5B*OJQJ\^Jph 50P:pb/ =!"#$% 800P:pWK= /!"#$% 50P:pe4/ =!"#$% LDd A0 # AbL wv%6KDnK wv%6PNG IHDRsRGBKIDATx^ xUVQ"ChEMhP c1K r) UW@ (&bA-b(D1ŀ@@b0BQԖIN̾>}ޖfZ3kɹs? p=\OHHKҐH( HH{ HH! P7 R~ Z$@$@K{Hh)s @M<7 r HH$@$sC oQ/HH($@$[ - {Hx=@$@oqsH!PXXo߈V>sO~[ww7ߣ۷mxeze Gtt5k֤I)e#$P!wR'N O+OD|y"{W;6J-jthCͯ v/Wp_Ⲩ% K}%kF͚os$_\z<uݰ4 !wDXQ?.6i_E{6Ѭhr {{,#O:.{k/)#5lӏtvR\'&=e ?8!C**'&44]dps溕KgLylC v焈IvuD;{F:yJÐ^F%OdXdž o=pÐzG0IY^7*n.+w_-茸}C9lA:JCH6ēQ<{]2 Y鮹_AJY1"+\R.SU]0 IUR8\ܼS:@ӵN\73B4=Գ`>RR%H呢 ?º44t!rm]0a`vmVgP ?ޡ<?E̚5hY3_8>iz)M_LK9 & %7B,9%jBȥ;#k?0VYyiӦ>CdҰĩ ~}V[궤2PNB]FjyK{zCP7TIkj}pF\w @}_M=qlo ꆺ0}qO!z?sS';|}{,=7^{g#אdȵ5# k7|69{Q(DQ2عj=qk{w1cZ;Ncn(m~+_^ַ ~3b˹7WTh&z<:㲝_EMyYODG^@r'g?(GCdQV\Q3i}p4~ON`Lw W24Tٹ4av 7!JzzX,U9ss[s|uJKCQ \x(/ žl|[G0Db͈ϽW+E~oo Do lѪj).YR>6}kGYnPlSS n;u:Q ?U`ži{A ep~d8rh5׉˸;^x!`=dy(Y*f*ɥ5x9^ ^ W;]~óbl oh-^c'S- LAf.=~C9Ƭ8<%3㴌*a% űOMҚ4LӖ1:/Y ˒`o|jG:fUVG:Td+[?1×2VO"k`l[JCB-XM(@-dЈKgR8U Owwv O ,P;(DQD3e+<_6|ng:=Nb~]n9 3U##m& 2nLҥYVS2y2VO )eጧ$ qu k"9Iε@ SNhzs'GlwT4D2-kaBs6dy]܈zJH-K^8ȄEVmFkއf#l>JJ\o)7=8c@Dn)aɵ28o\EHn. o;lEM|$ɼzJXI/3s@5+lL8)1ĀÛe@G:w9t.8@8z"lmsciiq.a]b K.c\GbFBߎW֕ooڈKJMYTWu ֥MLbkO7l/ꄩ3MGY7u2{M]ZQ7Dr]ޜhZM-dYgeoTh_6-' W.]亼9ck/8dc3ĕFeвQI-XKȢ3)0H}!E#Dõ4d gXb8<%75fRJ2{vxm>s?#c"Y':yƽA^$k6~YE"ԾMI "88X|i?Svv|)nC//Θ,Q=4w!FGèw!= r [$bҷvTRet"o~BcZ6'ΝiJKͨ2+:|yo!i6ggXL$|3LC a#U3Q7N f ބn5͔ 4#m]jt[:Ff،BD٩eJZcL_ܗ> ˦YʴߔP NB'|jFr׿m䖠X@Wִ i#5>-Q\, &^GLN `M{inŋ qx?8<He9vu,/l&HCZ/zfgj8>mxd=U<.Fvj<|9)V.{ p0~s=svVÓ0yܚ<>,v+ַtɚ[U8i8cC*'k唴4(/Xt#YL&ò1H",Vw=[Vqy#_Ivk*S_a"X)9yf EwiSˆ)6 ^`J3_{vggIkWbVB ?# @1٩gg"$_ٲgf2}!|UcXãb} oKD6y~=( 1UcCiS=TMS~)z\:J'aVO= 9Z A7.k'W:6zICLNR1G[P2ݭȘsZSU,64L0ݳDP a1/ ԪPw`PiHPP2֣bWw&0WeHC*o$w"vVM9 F ^Cr#CҐ)ȗ%qx2ǯz2HFrl|iH0->~*k&Xw' Ĵ5L=, >g*m4gs/Iewq#IE1idiy1T> B6ٚ^acBSdJCD%3DzX60/Dss.檾=(XY+Lil᜔ >QT5)Ba.<7ɼzzU&w6F4Do1]e/oVx˖iU_C& z|R>]>8_^45;vT7x4J':J76McNSGאaqx'MzƃQ}<?]JpџN1 +3cqft>] WE"!I}X: Pr1@ٙIc);-?'=4ܴ%ޟ*Dd~f}q73_$=6}kG ĽC^\][7핾 uqxF񮿟i{gZ஢Sx%-A4ូ/w13!&{ F+fo]GI1eہFiu3\&w(l-ۺ:",C iͮS3q9:xQfGQkb,aggڲ0wx^i q?~eO8tm cpQšw!ˌqx$Y{P=4~EA4[EEϥ QHҳWV?u)"BQ* !w53|% ד@Gbn[Ti~6J!!}{zbËwϔ9ӊYsԬ<b!P4w!}C!0by/ݷI bjkikg% eJᖷ6AӉl+dCaNx n2.f*'Po߾P:U$ !qyҗml(z46 XaL`0ydpp[tH0o{(161×2VH6[_Ӑ:+CXU y2Vh0^ PnOC괶}NxMm6zG?(!z*4l?ud%'B0۳&w?=.͝O7?|YO'e_-c [뚉;5w\.:*'k&"~$)ih՛;y}w @%524ܝ.}k4"0OkF3fQ`Fs0\]KP3ÓK՚!Ĉz-M׈blij\ZS7qxZ8nޒcsڠGO^GӀ=MۋoǙ=os37| >xD>|W(җ7KzlmR+h&4\:Fh l%XLÓVM%OzK}UOk>im:'P4` ~k"Dَ uô nW꓆'NO"iv2VO^O@(&\&8dq7!;{OCIcE /&AL|qx푈r>%pO۵rG{Pʊ2B.IF75긒}5A꓆]'-Lr0/di A区#jۯO"B9Y&lzC I%Z4Un( qtEd~$p!Ow3VO= DJê*OJf Ys3X=y)/PM@i%tQο}8 :r$bҷvtMr7dPmaRd A CMzWvHm⢆?S@[vٛzt( KK&BABD뺀@Қ]'}= aiU a{P@ 2cRUl4i`y&syaa_ eᑚeyݮTI} eua{xg+k#uXW]I>!S _HV0B }0VO eq |[⩼)0\aTfzaKtƖp \rsUϖjF8iؼE˝-69 8Կ+@ $uz(v "8O,ūf8T;sÚ@d1wds7^ B8Ά_4x'Xg_"۳qk\b 5A!TMgbk , @^3w}*'9TAB,)Wݨ]* /cs$Hzs6+4\(ũʾl+g6G@|֞3QAۅrpiتUc-kas ۇIV$F2UT:Mh{Sc rdddVn{(YG .I Tq}%z8֫6`K#κHbË׆Hv*f!Vv0%uШ~aOXãbaM Vo.u qE"*Jc枷;"2|0ώcje\S E4h9apiH)uH|deW. ؓb9;CqHͫ\"nyð <:/D/`piB}z (g_3m/iI{ EҰ[ m,P<`)P1Rp&HF|qԝe[=햟"in<cYp$2&w$ k}8P*RJ!-o|<^a]_b`UߵeIC2*צց#m:~@Kmƶ حO(P* m}t e]IzCmeڵ eJCzJsqxuc9)Vh- WV4!,`~ϜQh{qoJma?~ Gy%Vq^Ԕqx qhz[PM yz{V3?M{S' {v}_z,-rufr$`6r0-îzGD54:iF8Z{?kX=$X$|!qZ3K+8%[y X@XYx:JCR:LL§Nƙ?AG$@"NTaasRO4zˣ²qx2pMzf[N!eZ6(>s0O`;n"wJ3WH4DI=,H_C6"Pv&mo,k 7cbbd" cMcqx h#)n5K4k38 /O}Z$g PQ䑖2x}8JfX{&r!x.jmLk<- ;&7׌Iwu^'%GŔƭ}@WGv @MX9I`U_T4OH<ɂ/ Jfs03_8 ,Z4ڤ[h ȫwYtM $VQщ`cXS=]i-&HŠsAd}>@$@G28VG`riʔ.@KlH@YSVVB)hWދH5!SanC=<G0ؒI@_1[|:>eb%KC'mwIW#'oi]:a1+"Yb6H MA3G. c `7̀T^ŰmA!W$Ym}%D$>࿓ su*l/ CORA:9 =VϫjasC?G!2g@'bl I z:gb4<| =3H@&wLw1S}!b/K-^2+ qo{ =Q#لO_i % ?P]Zlhۋ2τ.I@xsG=("aڌ9 Qj/oEa% SxbDz"o)0BĤeT4 X@opIP=> 롥{7OM̋gq M|mm2>mzCE ^g;Y;iCfUf{$` YiPS49OOΝ;g M|V4$I"t cߪ{ iѻB>9~c:GEm6^1wKD1Oź( X@|VYUz(ro2}B醘W_}uߝ}tɍak.mpP8 JN}p_&)u3Nx'W0Ps** 1QܺmbEXSPD t]""+j'.}uEu.d4t<:銃 ߪ< "ㅈwv!Fjܹal< Za90nOnQ&HC\^xZcBk P(* 4" rH,B6c+&FFa¹p?{U9in0H "0u{aʘ OY7^~v1eeR$^ۮIG[mJICV @6Y?=n^u_ e6" L͊8j6y{ES_˦oS&൑϶l ?c>Z} 4q8`anǞDi:X h%o (4RѪLאM q\ܸ7K=YB7İvӲT<~A$`#bQn봧5o5]ZEb)-z|_YH`Zo2klEKO>;I\{(psr蒁a;֕@׻oʨ Qݮ]K{sA,TRkaii9XQQ,F&ޜdFcui\ܞ d]@Pƹ%Cm,`i7o(H,H8¹N,8s9*3r _=3̘|Ok '8)ItngmԡKŴTI->׽ qԭVạ?rca @6q„ҸIHʿӲEnI&)QXXX8,ΔF,cg [z$ẽ.zVdo۵?MƊ[cD1HQuÚ`5~ c2ݱhcޢeuÚxȑ'~$`Go,/"~KWgP*\Au]/.zf=$6oXdTa}ZIh[DD[fa #?Dj01Cb暗$[,o$]'mZGwBm) q5,J"X,d8JpAP3~JC誕ąetVJt&ozO g<"UaSĩc~ +IWruuYc#O4|4URf%qs!铨+H".1婿XT * Sv湧+A{[&mK;=Qi3%& %߸Ѹ]Kp %++ 5p1=Fj4Tǫvi9>Buex9Mc6 sC*x,)[ g/ FIE?2zoǎOaLl GvŊ%' zJC}ZUv+L-Bn.sF@yDh̚S3 Jx b6*yQN|GF3ebJ䮼t3[ ^퉽5'(_SJCݙW_:gVX7JCVolXh< 1|p'bqAKPm;iYCPV=?YJC+Ț;szfGqLX\2/">&E) \ ,xj8U46mbZ7IG3E'GߌUuAi .᳽loĖHQĦ6 8D, )OH sJCK5K .exU&q(~cX#O 1V՝Uu#ż/󞼝{Ց^Y0(9c*Ed,JNq2{~SrK'K#G;%EE#D+DxCH>|0{+_Э{\nhժA'@i_>?*!Tx…_J J|~yyRO\qA^~&6{eQqg%@i \XWUUy#ٻ +Ro痊% ^χ㼊*,= ͢۷mxecqyhS˖-yM)l&\ tuALfxeJCP# KңHH(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H(Ff?$@&@ihH"@ihiC$`m^H([MIENDB`$$If!vh5S5q5#vS#vq#v:VF4 t36+5S5q5ytWK$$If!vh5S5 5 555@ #vS#v #v #v#v#v@ :VF4 t36+5S5 5 555@ yte4$$If!vh5S5 5 555@ #vS#v #v #v#v#v@ :VF t365S5 5 555@ yte4Dd D 3 @@"?$$If!vh5S5 5 555@ #vS#v #v #v#v#v@ :VF t365S5 5 555@ yte4y$$If!vh5 55d#v #v#vd:VF t365 55dytWKy$$If!vh5 55d#v #v#vd:VF t365 55dytWKy$$If!vh5 55d#v #v#vd:VF t365 55dytWKy$$If!vh5 55d#v #v#vd:VF t365 55dytWKL@L Normalny CJOJ QJ _HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t KiTabela - Siatka7:V08U@8 8 HiperBcze >*B*ph ]7q /023456UVd-b L;`Wk: s w x y z { | B C D d ~ $"#[8<!JK`()de}~.BCDi>z, -_hi|B7+1 s!t!!!&"m""#U#z## $?$@$d$|$$?%%'-']'q''s((7)r)**k**,- ..j0_112y22n55U788e99:~;;<<J=K=L=l===w>>3@@SCoC2DPDDEEEEEE2FbFEGHIIJMMeMM6PP QcQQrRSWSSyTTUUUWWW:WWPX`XXXY,YIYgYYZ*Z[[R\\\]a]]]^O^^^ _<_x_X`aaaMbmbbccc d9dWddd)eXeee fyhhkk\loln8nnnnpqOrr3smssottt+uguuvkwwxxx^yy3zz{|}}~Z~ #S<ht9]†چR=rÉ<؊ċn12X>ɗxyΠP[ڢۢFS7yzXYZ[Ȧɦʦ˦̦ͦΦϦЦѦҦӦԦ6gݧ\_0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 000 0 0 000 00000 0000 0 000 0 00000 0 0 0 0 0000 0000 0 0 00 0 0 0 00 0000 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 /02 [dBCD_00Hh000LJ~Hh 0 0 Hh 0 0 0LJ~Hh 0 T0 0 0 0tJ 0t00J 0J 0l!F&(+-36<J|PVtg~ގ8<H /?~Xghu`00Y\^`aegilqsuvwy{|~<"#>$(x(,,-0133`GhW|dX!A<`luZ]_bcdfhjkmnoprtxz}[]_8 @F ( Z C c%`) 3 s"*?`  c $X99?C c%`)VR  # "`H ^!`)J # "`B S ?[]8T8t } l#~ *` +` |/\ .` T/` /` T  l -/7V<~F&G_pz}Ts_  -/7Z<F+G_pz}Xx_ C *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter N 1,5 m11 kg15 cm2 kg2 m200 C20C370 C40 m50 kg ProductID            v~227494::}EECKEKbbpp_dw "!\`8;'V[%+]d""_'o'u----N._...=1H122>>wDDDDyFFJJMK]KWW]](^5^c^p^^^``bbJfTf4hEEUUWWZ)Z]^9dVdkk\lolOrrÉ2XEyۢzԦ6Dg:\__76e4k3>O-Su*'#+H+Z!3e47>b>ODEHWKdTpV[gWai\r)Zr+wu.4vfE8UWM]E+b(KiXC|cp=^LiuHc%dAe 3uE3Vp lh B C D d ~ [!deCDiz_""@|$*PT]@@@@&@(@B@P@\@@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialABook AntiquauTimesNewRomanPS-BoldMTTimes New RomankTimesNewRomanPSMTTimes New RomanTimesNewRomanPS-BoldItalicMTTimes New RomanyTimesNewRomanPS-ItalicMTTimes New RomanM Arial-BoldMTArialC ArialMTArialK,Bookman Old Style"qzr[ PV3 PV3!24d2HX)?b2 INFORMATORArtur ZwierzyDskiUSCOh+'0x 4 @ LX`hp INFORMATORArtur ZwierzyskiNormalUSC20Microsoft Office Word@y0@@Shs@\_O P՜.+,0 hp Urzd Miejski w Kole3V' INFORMATOR Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQVRoot Entry F|OXData Q1Table_[WordDocumentSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q