Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności: 500+ Informacja

500+ Informacja

Wójt Gminy Pcim informuje, że: wnioski o przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” - będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Gminy od dnia 01-04-2016 r.

Ważne
W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w terminie 3- miesięcy od dnia 01-04-2016r. (tj. w okresie  od dnia 01-04-2016 r. do dnia 01-07-2016 r. włącznie), świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące wzorów wniosków i założeń programu „Rodzina 500 plus” znajdują się na stronie: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - kliknij

PROGRAM RZĄDOWY „RODZINA 500+"

Złóż wniosek przez ePUAP - kliknij - aby skutecznie złożyć wniosek za pomocą tej platformy, konieczne jest założenie konta na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl


Od 1 kwietnia 2016 r. rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 +”

Poniżej prezentujemy w skrócie, najważniejsze informacje o programie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.  

Świadczenie wychowawcze  przysługuje w wysokości 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu, a także na pierwsze, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku drugiego  i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Pierwsze dziecko w rodzinie to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku - czyli bliźniaków, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, wnioskodawca wskazuje, które z nich jest pierwszym dzieckiem.

Gdy jest  mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Gdy jest mowa o dziecku - oznacza to : dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

W pierwszym okresie zasiłkowym będą brane pod uwagę dochody z roku 2014. Niemniej jednak, w przypadku utraty dochodu, dochód utracony będzie odliczany, zaś w przypadku uzyskania dochodu, dochód ten będzie doliczany. Informacje o fakcie utraty lub uzyskania dochodu trzeba będzie wykazać we wniosku.

Utrata dochodu ma miejsce, gdy po roku 2014 nastąpiła utrata dochodu spowodowana:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Uzyskanie dochodu ma miejsce, gdy po roku 2014  nastąpiło uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego i powrotem do pracy,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni ubiegający się o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+” na pierwsze  dziecko w rodzinie nie muszą załączać zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014 r. oraz o wysokości składki zdrowotnej ( za wyjątkiem składek zdrowotnych z KRUS – te winien dołączyć do wniosku wnioskodawca)

Dane o dochodach opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych oraz o wysokości składki zdrowotnej ( za wyjątkiem składki z KRUS), Urząd Gminy pozyska sobie sam.  

Natomiast dochody nieopodatkowane a także dochody z działalności gospodarczej trzeba będzie wykazać na oświadczeniach dla wszystkich członków rodziny którzy uzyskują taki dochód.

W przypadku pracy za granicą jednego z członków rodziny, wniosek będzie można złożyć w Urzędzie Gminy ale będzie on przesłany do Marszałka Województwa, czyli do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS). W takich przypadkach decyzję wyda Marszałek Województwa.   

Osoba która złoży wniosek w terminie od dnia 01-04-2016 r. do dnia 01-07-2016 r. (włącznie), otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia. Nie jest zatem konieczne złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia, wniosek można złożyć w późniejszym terminie aby nie czekać niepotrzebnie w kolejkach.

Po 1 lipca 2016 roku środki w ramach programu będą wypłacane od miesiąca, w którym bopiekun złożywniosek
Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+” trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W kolejnych latach będzie ono przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wyjątek stanowi rok bieżący, w którym ze względu na wdrażanie programu, uprawnienia do odbioru świadczenia przyznawane będą na okres od kwietnia 2016 do 30 września 2017 r., dzięki temu rodzice nie będą musieli składać kolejnego wniosku we wrześniu 2016 roku.
Od 1 kwietnia będzie też możliwość składania wniosków o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną. Aby to jednak było możliwe, trzeba dysponować podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym na platformie ePUAP. Wnioski elektroniczne składa się za pośrednictwem portalu Empati@  

Infolinie
Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : 22 529 06 68
Infolinia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego : 12 392 15 83, 12 392 15 85
W Urzędzie Gminy Pcim informacje można uzyskać pod nr  12 274 80 50 w. 36

Pliki do pobrania:
- Wzór wniosku w word
- Wzór wniosku w PDF

 
 

Wróć na poprzednią stronę
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu